Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

67369/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (Има повреде)
(Чл. 10-2) Неопходно у демократском друштву (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
61365/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(П4-2) Слобода кретања - опште (Има повреде)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
Водећи предмет
19857/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Предмет се односи на питање повреде права на поштовање породичног живота до које је дошло услед неизвршавања правноснажне судске пресуде којом је подноситељки одређено самостално вршење родитељског права над двоје малолетне деце. И поред извршног поступка који је подноситељка покренула ради извршења пресуде, заједница живота са једним дететом никада није успостваљена, као ни квалитетан режим виђања. Суд је утврдио да су државни органи пропустили да предузму све неопходне кораке, који су се разумно могли очекивати у датим околностима, да обезбеде делотворно уживање родитељских права подноситељки или да на било који други начин омогуће њено поновно спајање са њеним сином. Пропусти су утврђени у погледу дужине трајања поступка, ревности суда и других надлежних органа, као и у делотворности мера које су предузимане, нарочито у погледу опструктивног понашања бившег супруга подноситељке код ког се налазило дете.
20874/18
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 3) Забрана тортуре (N/A)
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(П1-2) Право на образовање - опште (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Предмет се односи на питање повреде права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Конвенције у вези са обавезном вакцинацијом деце предшколског и школског узраста против одређених болести. Суд је утврдио да је питање обавезне вакцинације потребно разматрати у контексту члана 8. Конвенције, као и да је представка очигледно неоснована. Законске мере против којих су изнете притужбе у представци Суд је оценио као пропорционалне легитимном циљу заштите јавног здравља и неопходне у демократском друштву.
43674/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-3) Дужина предрасправног лишења слободе (Има повреде)
(Чл. 5-4) Брзина испитивања законитости (Има повреде)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 34) Жртва (N/A)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Предмет се односи на дужину трајања притвора подносилаца (осумњичених за убиство познатог српског новинара и новинског издавача) од три године и скоро шест месеци, као и на дужину трајања поступка пред Уставним судом поводом одлучивања о њиховој уставној жалби у вези са притвором. Суд се сложио са оценом Уставног суда да је првих годину дана и два месеца притвора подносилаца био оправдан, поред осталог, и због узнемирења јавности које може угрозити несметано вођење кривичног постука у околностима конкретног случаја, али да протеком времена - за преостале две године и три месеца - тај разлог више није био довољан. Међутим, Суд је ипак нашао да је подносиоцима повређено право на слободу из члана 5. став 3. Конвенције, јер им Уставни суд није досудио никакву накнаду штете због утврђене повреде права на ограничено трајање притвора и одбацио је приговор Владе да су подносиоци изгубили статус жртве. Такође, Суд је утврдио и да је подносиоцима повређено право из члана 5. став 4. Конвенције, јер је оценио да се период одлучивања Уставног суда по уставној жалби о законитости притвора подносилаца од више од две године не може сматрати „брзим“.
33776/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
13700/22, 13708/22
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
12219/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-а) Подносилац представке не намерава да даље учествује у поступку (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
(П1-1-1) Јавни интерес (N/A)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (N/A)
(П1-1-1) Предвидљивост (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Дискриминација (N/A)
Водећи предмет
13353/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представка бр. 13353/19 Витомир АКСИЋ против Србије Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу: Armen Harutyunyan, председник, Anja Seibert-Fohr, Ana Maria Guerra Martins, судије, и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења, Имајући у виду горе наведену представку поднету 22. фебруара 2019. године
42860/18
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
32791/20
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
1 - 20 од 408