Skip to main content

Надлежност

Заменик државног правобраниоца – Заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права, сагласно одредбама Закона о правобранилаштву и одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву, обавља следеће послове:

 • руководи Одељењем Државног правобранилаштва за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права (у даљем тексту:  Европски суд), планира, усмерава и надзире рад из делокруга Одељења;
 • заступа Републику Србију пред Европским судом у складу са Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и додатним Протоколима уз Конвенцију;
 • врши комуникацију између Републике Србије и Европског суда;
 • сарађује са надлежним домаћим органима ради прикупљања информација у вези са припремањем одбране Републике Србије пред Европским судом;
 • одлучује о упућивању захтева за Велико веће Европског суда;
 • одлучује у којим ће случајевима Република Србија интервенисати у поступку пред Европским судом;
 • склапа у писаној форми пријатељска поравнања (уз претходну сагласност органа чији су акти довели до поступка пред Европским судом);
 • даје једностране декларације;
 • заступа Републику Србију у телима Савета Европе од значаја за рад Европског суда и учествује на састанцима радних тела Савета Европе;
 • стара се о извршењу пресуда и одлука Европског суда (предузимање индивидуалних и општих мера по пресудама/одлукама Европског суда, односно старање о благовременој исплати накнаде штете и ажурном достављању Акционих планова и Акционих извештаја за Комитет министара Савета Европе);
 • комуницира са надлежним домаћим органима и Комитетом министара у вези са извршењем пресуда;
 • представља Републику Србију на састанцима Комитета министара Савета Европе у вези са извршењем пресуда Европског суда;
 • прати и анализира праксу Европског суда ради усклађивања националног законодавства и праксе са Конвенцијом и Протоколима уз Конвенцију;
 • предузима превентивне мере у циљу подизања свести о потреби поштовања људских права гарантованих Конвенцијом и Протоколима уз Конвенцију;
 • учествује на семинарима и конференцијама у вези са људским правима;
 • публикује извештаје у вези са Европским судом;
 • припрема извештаје о раду заступника;
 • обавља и друге послове по налогу Правобраниоца.