Skip to main content

О одељењу за извршење пресуда

Agora building Strasbourg

 

Одељење за извршење пресуда Европског суда за људска права саветује и помаже Комитету министара у његовој функцији надзора над спровођењем пресуда Суда. Такође пружа подршку државама чланицама да постигну пуно, ефикасно и брзо извршење пресуда.

Мандат

У складу са мандатом Генералног директората „Људска права и владавина права“, сходно делегацији генералног директора и под његовим овлашћењем, Одељење за извршење пресуда Европског суда за људска права:

 • с једне стране, саветује и помаже Комитет министара у његовим функцијама надзора над извршењем пресуда Европског суда за људска права, у складу са чланом 46. став 2. Конвенције; и
 • са друге стране, Одељење пружа подршку државама чланицама у њиховим напорима да остваре пуно, ефикасно и брзо извршење пресуда Европског суда за људска права, у предметима у којима су оне стране.

Главни циљеви

 • Да помаже, кроз своју независну и непристрасну експертизу, Комитет министара у његовој процени мера које су предузеле и/или предвиђене од стране држава за спровођење пресуда Европског суда и у идентификацији одговора које треба дати;
 • Да помаже Комитету министара у његовим напорима да ојача своје надзорне активности, посебно кроз побољшање његових метода рада и јачање алата који су му на располагању;
 • Да промовише јачање синергије са другим актерима Савета Европе у областима њихове надлежности, посебно са Судом, Парламентарном скупштином и Комесаром за људска права;
 • Да подржи испитане државе у идентификацији и спровођењу потребних појединачних и/или општих мера извршења;
 • Да обезбеди транспарентност и видљивост резултата процеса супервизије.

Главне активности

У складу са правилима Комитета министара за надзор над извршењем пресуда и додатним индикацијама садржаним у његовим методама рада, Одељење обезбеђује блиско и континуирано праћење напретка извршења свих предмета, без обзира на врсту надзора (стандардан или појачан).

У вези са Комитетом министара:

 • даје предлоге за одређивање приоритета надзорних радњи Комисије, посебно у вези са почетним избором надзорног пута (стандардног или побољшаног) и сваким накнадним преносом предмета између два колосека, као и предлоге који се односе на предмете који захтевају посебну подршку Комитета за Министри кроз детаљно испитивање на својим састанцима;
 • припрема, у том контексту, предлоге за случајеве који ће бити укључени у редослед рада седница Одбора;
 • припрема и пружа сву неопходну помоћ Одбору, укључујући анализе и процене стања извршења у виду доприноса реду пословања и предлаже поступање, посебно у нацртима одлука и нацртима решења;
 • интервенише ако је потребно током седница Комисије да представи анализе, процене и предложене радње;
 • сарађује са Секретаријатом Комисије у његовој мисији да припрема, организује састанке Комитета и помаже председавајућем у припреми и одржавању састанака; је у контакту са оштећеним(има), националним институцијама за унапређење и заштиту људских права, невладиним организацијама у вези са извршењем пресуда, ради примене правила 9. Пословника Комисије за надзор, као и као и код сваке друге заинтересоване организације;
 • помно прати спровођење Правила за надзор над извршењем пресуда услова пријатељских поравнања и метода рада у циљу достављања Комитету, у сарадњи са Секретаријатом, предлога за унапређење.

У вези са државама чланицама:

 • одржава стални билатерални дијалог са националним властима како би подстакао процес извршења, посебно кроз рану процену акционих планова/акционих извештаја и редовне контакт састанке;
 • подржава, на захтев, напоре тужених држава да обезбеде потпуно, ефикасно и брзо извршење пружајући им техничке савете и подршку кроз циљане активности, као што су правна експертиза, састанци који укључују све заинтересоване националне актере или активности обуке.

Што се тиче синергије:

 • одржава блиске контакте са члановима Секретаријата Суда о свим релевантним питањима у вези са извршењем, развијајући по потреби састанке са одељењима Суда;
 • одржава и развија контакте са Секретаријатом Парламентарне скупштине, Канцеларијом Повереника и другим релевантним субјектима Секретаријата у вези са пословима извршења;
 • стара се да релевантни актери Савета Европе узму у обзир, у програмима и активностима сарадње, проблеме откривене извршењем пресуда;
 • ступа у контакт, по потреби, са релевантним одељењима других међународних организација.

У вези видљивости и транспарентности процеса извршења пресуда:

 • развија сва средства неопходна за промовисање и јачање видљивости надзорних активности Комитета министара, посебно кроз наменски вебсајт, припрема тематске информативне брошуре и податке о земљама, и израђује годишњи извештај Комитета министара о надзорним активностима.

 

Поступак надзора

Државе чланице су се обавезале да ће се придржавати правоснажних пресуда Европског суда за људска права (Суда) којима се утврђују кршења Европске конвенције о људским правима (Конвенција), као и одлука суда у којима се узимају у обзир пријатељска поравнања (видети у наставку чланове 46 и 39.4 Конвенције).


ЧЛАН 46
Обавезност и извршење пресуда

1. Високе стране уговорнице се обавезуjу да се повинуjу правоснажноj пресуди Суда у сваком предмету у коме су странке.

2. Правоснажна пресуда Суда се доставља Комитету министара коjи надгледа њено извршење.

3. Ако Комитет министара сматра да праћење извршења правоснажне пресуде отежава неки проблем у вези са тумачењем пресуде, може се обратити Суду ради доношења одлуке поводом питања тумачења. За одлуку о обраћању Суду потребна jе двотрећинска већина гласова овлашћених представника у Комитету.

4. Ако Комитет министара сматра да нека висока страна уговорница одбиjа да се повинуjе правоснажноj пресуди у предмету у коjем jе странка, он може, након што званично обавести ту високу страну уговорницу, а на основу одлуке усвоjене двотрећинском већином гласова представника коjи седе у Комитету, да се Суду обрати питањем да ли jе та висока страна уговорница пропустила да испуни своjу обавезу из става 1.

5. Ако Суд утврди да постоjи повреда става 1, упућуjе предмет Комитету министара ради разматрања мера коjе треба предузети. Ако Суд утврди да став 1. ниjе прекршен, вратиће предмет Комитету министара коjи закључуjе расправу о предмету.


ЧЛАН 39
Приjатељска поравнања

1. У свакоj фази поступка Суд се може ставити на располагање странама у спору како би се постигло приjатељско поравнање засновано на поштовању људских права установљених Конвенциjом и протоколима уз њу.

2. Поступак коjи се води на основу става 1. поверљиве jе природе.

3. Ако се постигне приjатељско поравнање, Суд скида предмет са своjе листе одлуком коjа садржи кратак опис чињеница и постигнутог решења.

4. Одлука се доставља Комитету министара коjи надгледа извршење одредби приjатељског поравнања предвиђених одлуком.


 

Усвајање неопходних извршних мера надгледа Комитет министара Савета Европе, који чине представници влада 47 држава чланица, уз помоћ Одељења за извршење пресуда Суда (Генерални директорат И од Људска права и владавина права).

Државе имају законску обавезу да исправе утврђена кршења, али уживају слободу процене у погледу средстава која ће се користити. Мере које треба предузети, у принципу, идентификује дотична држава, под надзором Комитета министара. Суд може помоћи у процесу извршења, посебно кроз процедуру пилот-пресуде (која се користи у случају великих структуралних проблема).

Мере које треба предузети могу се односити на појединачног подносиоца захтева или бити опште природе.

Појединачне мере

Мере извршења морају прво да окончају повреду и отклоне, колико је то могуће, њене негативне последице по подносиоца захтева.

Ово подразумева исплату било ког износа који је Суд досудио као правичну сатисфакцију или договорен између страна у пријатељској нагодби. Затезна камата доспева у случају доцње.

Када пука новчана компензација не може на адекватан начин избрисати последице повреде Конвенције, Комитет министара осигурава да власти предузму било које друге појединачне мјере које могу бити потребне за отклањање повреде. Саме пресуде понекад садрже додатне препоруке.

Опште мере

Извршење пресуда такође захтева опште мере за спречавање повреда сличних онима које је утврдио Суд (било кроз измене закона, судске праксе или путем других врста мера). Осигурање ефикасности домаћих правних лијекова је важна брига.

Тамо где домаћи органи дају директан ефекат на пресуде и јуриспруденцију Суда, објављивање и дистрибуција пресуда, где је то потребно, преведене и коментарисане, често су довољне да се постигну неопходне промене и да се обезбеде делотворни домаћи правни лекови.

 

Примери појединачних мера

 • Обнављање контаката (у складу са најбољим интересом детета) између деце и родитеља који су неоправдано одвојени од њих (нпр. у случају да су деца смештена на хранитељство или киднапована од стране другог родитеља)
 • Понављање неправичног кривичног поступка
 • Опозив налога за протеривање који би подносиоце представке изложио ризику од мучења или злостављања, или животно опасним околностима у земљи одредишта

Примери општих мера

Процес извршења правноснажних пресуда

Комитет министара обезбеђује континуирани надзор над извршењем пресуда и одлука Европског суда за људска права. Предмети остају под надзором док се не предузму потребне мере. Надзор се тада завршава финалном резолуцијом.

Када пресуде и одлуке постану правоснажне, државе указују Комитету министара што је прије могуће о мјерама које су планиране и/или предузете у „акционом плану“. Када се предузму све мере, подноси се „акциони извештај”. У току процеса супервизије, подносиоци пријава, невладине организације и националне институције за унапређење и заштиту људских права могу доставити саопштења у писаној форми.

Надзор над усвајањем и имплементацијом акционих планова прати нову процедуру двоструког колосека од јануара 2011. Већина случајева прати стандардну процедуру надзора. Појачани надзор се користи за случајеве који захтевају хитне појединачне мере или откривају важне структуралне проблеме (посебно пилот-пресуде) и за међудржавне предмете.

Када је потребно, Комитет министара може помоћи извршењу на различите начине, посебно кроз препоруке изнесене у одлукама и привременим резолуцијама. Савет Европе може да пружи државама додатну подршку у виду циљаних програма где се то захтева (нпр. правна експертиза, округли столови или активности обуке). Подршка се такође може пружити преко Фонда за људска права (ФЉП).