Skip to main content

Вести

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Поменути рок ће се
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 9. децембра 2021. донео, а 13. јануара 2022. године објавио одлуке у предметима: Белић и 19 др. против Србије, број 26271/20; Цојић и 3 др. против Србије, број 30983/19; Цветковић и 14 др. против Србије, број 37615/19; Крстић и 11 д
Савковић против Србије, број 9864/15.
Пресуда Николић против Србије, број 15352/11.
Младеновић и Ђокић против Србије, представке бр. 44719/18 и 44998/18 од 29. априла 2021. године.
Ивковић и други против Србије, представка бр. 62554/19 од 22. јула 2021. године.
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 2. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио одлуку у предмету Милорад Улемек против Србије, број 41680/13. Одлуку је донело седмочлано веће Суда. Подносилац представке се притуживао на повреду члана 7. став 1. Европске
Илић против Србије, број 33902/08.
Пресуда Милосављевић против Србије, број 47274/19.
Стеван Петровић против Србије, представкe бр. 6097/16 и 28999/19 од 20. јула 2021. године.
1 - 10 од 16