Skip to main content

Процес рада

Поступак пред Еврпоским судом за људска права (у даљем тексту: Европски суд) започиње подношењем индивидуалне, групне или међудржавне представке. Представке се подносе у писаном облику и потписује их подносилац или подносиочев пуномоћник. Ако представку подноси невладина организација или група појединаца, потписују је лица овлашћена за заступање те организације или групе.

Од 1. фебруара 2022. године, након ступања на снгау Протокола број 15 уз Конвенцију, након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова, рок за подношење представке Европском суду скраћен је са 6 на 4 месеца. Овај нови рок се примењује само на представке у којима је предметна коначна домаћа одлука донета тада или након тог датума)

А) ЗАСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ

Целокупна комуникација између Евопског суда и Републике Србије врши се преко сигурног сајта.

Наиме, у случајевима када Европски суд представку не одбаци из неког процесног разлога, она се, заједно са свом пратећом документацијом (оспореним актима и свим поднетим доказима) уз писмо доставља преко сигурног сајта Републици Србији.

У писму се Република Србија обавештава о поднетој представци и оставља јој се рок да се о истој изјасни.

Фазе даљег поступања у поступку заступања су:

 • завођење и формирање предмета;
 • додела предмета саветницима у рад;
 • припрема и слање дописа надлежним домаћим државним органима чији су акти или радње довели до поступка пред Европским судом, а ради добијања релевантих информација и документације за конкретан предмет у циљу сагледавања чињеничног стања и правних питања.

Након прибављања неопходне документације, приступа се разматрању закључења пријатељког поравнања или потписивања једностране декларације. Пријатељско поравнање се може закључити уз претходну сагласност органа чији су акти или радње довели до поступка пред Европским судом.

Уколико заступник одлучи да не закључи пријатељско поравнање, нити да потпише једнострану декларацију, о томе писмом обавештава Европски суд у року који је био остављен (најчешће 12 недеља од достављања предмета). Након тога, Европски суд Републици Србији оставља додатни рок од највише 12 недеља у коме је држава дужна да достави своја писана Запажања - одбрану (1. круг Запажања).

 • израда писаних Запажања (1. круг)

Запажања која се доставе Европском суду, Европски суд прослеђује подносиоцу/подноситељки представке, односно његовом/њеном пуномоћнику. Након што се они изјасне на наводе државе, њихови поднесци се прослеђују Републици Србији којој се оставља додатни рок (најчешће до 30 дана) на изјашњење (2. круг Запажања).

 • израда додатних Запажања (2. круг)

Пошто се Европском суду доставе и додатна Запажања, Европски суд обавештава тужену државу да ће о поднетој представци бити донета одлука.

Б) ИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА И ОДЛУКА

Након што Европски суд донесе пресуду/одлуку којом је утврдио да је дошло до повреде Конвенције (или одлуку да скине предмет са своје листе због постигнутог пријатељског поравнања или потписане једностране декларације), приступа се извршењу конкретне пресуде/одлуке.

Државе имају законску обавезу да исправе утврђена кршења, али уживају слободу процене у погледу средстава која ће се користити. Мере које треба предузети, у принципу, идентификује дотична држава и те мере могу бити појединачне (односе се на подносиоца појединачне представке) или опште (које омогућавају да до сличних повреда у другим сличним случајевима не дође).

 • Појединачне мере

Мере извршења морају прво да окончају повреду и да отклоне, колико је то могуће, њене негативне последице по подносиоца/подноситељку захтева. Ово подразумева исплату било ког износа који је Европски суд досудио као правично задовољење или износа закљученог између страна у пријатељском поравнању. Затезна камата доспева у случају кашњења са извршењем.

Када пука новчана компензација не може на одговарајући начин избрисати последице кршења, Комитет министара осигурава да власти предузму друге појединачне мере потребне за отклањање кршења. Саме пресуде понекад садрже додатне препоруке.

 • Опште мере

Извршење пресуда такође захтева спровођење општих мера за спречавање повреда сличних онима које је утврдио Европски суд (било кроз измене закона, судске праксе или путем других врста мера). Обезбеђивање делотворних домаћих правних лекова је од великог значаја.

 • Поступак исплате правичног задовољења

Уколико Европски суд у пресуди/одлуци утврди да је дошло до повреде  Конвенције или Протокола уз њу, може доделити и правичну накнаду оштећеној страни.

Правично задовољење може да обухвати исплату нематеријалне и/или материјалне штете, као и трошкове поступка пред Европским судом.

Рок за исплату је 3 (три) месеца од правноснажности пресуде, односно 3 (три) месеца од дана објављивања одлуке.

Одмах по правноснажности пресуде, односно објављивању одлуке, у Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом припремају се дописи којима се пуномоћници подносилаца на које се пресуда/одлука односи обавештавају да је пресуда/одлука донета, те се позивају да у року од 15 дана од дана пријема дописа доставе неопходну документацију ради исплате. пример дописа (атт.)

Након достављања уредне документације и упутства за исплату, приступа се исплати.

Исплата новчаног износа на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка врши се накчешће са раздела Високог савета судства, док се исплата материјалне штете врши са раздела Државног правобранилаштва.

Уколико се исплата врши са раздела Високог савета судства, Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом доставља Високом савету судства и надлежном суду чији су акти односно радње проузроковали кршење људских права обавештење о донетој пресуди/одлуци. У допису се наводи тачан износ одређен у еврима који на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка треба да се исплати подносиоцу представке, са роком до када исплата треба да се изврши. На основу овог обавештења, Високи савет судства може благовремено и тачно да планира средстава потребна за исплату, као и када ће их пренети одређеном суду. У прилогу дописа се доставља конкретна пресуда/одлука, као и документација са инструкцијама за исплату. 

Уколико се исплата врши са раздела Државног правобранилаштва, у Одељењу за заступање Републике Србије пред вропским судом се припрема решење о исплати материјалне штете које се доставља рачуноводству Правобранилаштва на исплату.

По извршеној исплати, надлежни суд, односно рачуноводство Државног правобранилаштва, доставља Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом доказ да је исплата извршена, након чега се о извршеној исплати обавештава Одељење за извршење пресуда Европског суда достављањем такозваног JSF (Just Satisfaction Form) обрасца. – пример ЈСФ атт.

 • Поступак израде Акционих планова и Акционих извештаја

Поступак извршења пресуда Европског суда, као што је већ наведено, подразумева и спровођење општих мера које држава предузима како до сличних повреда не би дошло.

Рок за достављање Акционог плана је 6 (шест) месеци од дана правноснажности пресуде.

Ц) ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА

У Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом обављају се и послови судске праксе који обухватају:

 • Анализу донетих пресуда/одлука против Републике Србије
 • Праћење и анализу праксе Европског суда у предметима против других држава
 • Праћење и анализа праксе Комитета министара у поступку извршења

Све пресуде, као и најзначајније одлуке које Европски суд донесе против Републике Србије се преводе на српски језик и у Одељењу за заступање се припрема њихов приказ. Потом се примерци пресуда/одлука на енглеском и српском језику заједно са приказима достављају свим релевантним надлежним државним органима ради упознавања и постављају се на сајт Заступника. Такође, све пресуде и најзначајнихе одлуке се достављају и „Службеном гласнику Републике Србије“ на објављивање.

На дневном нивоу у Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом прати се и анализира како пракса Европског суда у односу на друге државе чланице Савета Европе, тако и пракса Комитета министара у поступку извршења.

Коначно, у оквиру Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом предузимају се и превентивне мере у циљу подизања свести о потреби поштовања људских права гарантованих Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода.