Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

30009/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари - опште (Има повреде)
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбу подносиоца представке да му је два пута суђено и да је два пута осуђен за исто дело у вези са инцидентом од 24. маја 2008. године, када је физички напао М.В. испред Спомен-комплекса Кадињача. Општински орган за прекршаје у Ужицу је 14. децембра 2009. године казнио подносиоца представке због нарушавања јавног реда и мира јер је, између осталог, ударио песницом М.В
38572/17
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 2) Право на живот (N/A)
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
41809/14
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Управни поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Подносиоци представке су се жалили да дужина трајања предметног управног поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвали су се на члан 6 став 1 Конвенције. Суд наглашава да разумност дужине трајања поступка мора бити процењена у светлу околности конкретног предмета и у односу на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представке и релевантних органа, као и од
30796/10
Црна Гора
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Компанија-подносилац представке се жалила да дужина трајања предметног грађанског поступка није била у складу са захтевом „разумног рока“. Позвала се на члан 6 став 1 Конвенције. У водећем предмету Стакић против Црне Горе, бр. 49320/07, ставови 45-51, пресуда од 2. октобра 2012. године, Суд је већ утврдио повреду права у погледу питања сличним онима из овог предмета. Приликом испитивања целокупног
6682/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Процесно јемство за испитивање законитости (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Представка се односи на притужбе подносиоца представке, према члану 5. став 4. Конвенције, да му домаћи судови нису пружили могућност да одговори на предлог истражног судије за продужење притвора у истрази, и да није лично саслушан нити је његов правни заступник саслушан приликом разматрања предметног продужења притвора. Подносилац представке је ухапшен 6. октобра 2009. године под сумњом за
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 3
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Материјална штета (N/A)
Унутрашње поље слободне процене (N/A)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
28704/11, 45699/13, 74240/13
Босна и Херцеговина
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Када је Босна и Херцеговина прогласила независност, апликанти су били запослени у армији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Будући да су били стационирани на територији Босне и Херцеговине, тамо су им додељени војни станови. Г. Апостоловски је откупио свој војни стан непосредно пре почетка рата који је трајао у периоду 1992.-95., док друга двојица апликаната то нису учинила. Сви
6673/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-4) Процесно јемство за испитивање законитости (Има повреде)
Водећи предмет
Стандардни надзор
Акциони план поднет
Ови предмети се тичу повреде права подносилаца представке на слободу због пропуста домаћих судова да их лично саслушају када су разматрали продужење њиховог истражног притвора који је трајао више од пет месеци 2009. односно 2010. године током читавог периода судској истрази, и није био у складу са захтевом „разумног интервала“ утврђеним у судској пракси Суда (кршење члана 5. став 4.). ------------
26277/20
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Репетитивни предмет
Појачани надзор
Акциони план поднет
Подноситељка представке се притуживала на неизвршавање домаће одлуке донете у њену корист. Она се ослањала, изричито или прећутно, на члан 6. став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1. Суд наглашава да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6. Такође се позива на своју праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење
11207/20, 23081/20
Босна и Херцеговина
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6) Грађански поступак (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Апликанти у овом предмету су се жалили због прекомерне дужине парничног поступка. Они су се жалили да је дужина парничних поступака о којима је реч неспојива са захтевом „разумног рока“. Они су се позвали на члан 6. став 1. Конвенције. У водећим предметима Сцордино против Италије и Дорић против Босне и Херцеговине, Суд је већ утврдио повреду у погледу питања сличних онима у предметном случају
37615/19, 17196/20, 17647/20, 18468/20, 19147/20, 20679/20, 20685/20, 21438/20, 21592/20, 21670/20, 21970/20, 22038/20, 22114/20, 23489/20, 23498/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Нема повреде)
Репетитивни предмет
Подносиоци су се у представкама притуживали на повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и на повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, због неизвршења домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа. Због сличности предмета, Европски суд је здружио
30983/19,5934/20,53510/20,53845/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
26271/20,26273/20,26280/20,31976/20,32142/20,32149/20,32153/20,32242/20,32247/20,32258/20,32274/20,32291/20,32334/20,17617/21,17626/21,17633/21,17634/21,17643/21,17645/21,17648/21
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
39257/19,63511/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
15352/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план није потребан
Подноситељка је рођена 1965. године и живи у Београду. Дана 26. марта 2006. године, око 17 сати, комшија подноситељке, Д.В., је наводно нанео неколико удараца у пределу главе подноситељки и повукао је за косу, услед чега је она пала на тло. Д.В. је затим наводно наставио да је шутира и удара, уз помоћ пријатеља, Н.Н. Д.В. је наводно вербално злостављао подноситељку још од 2002. године, док је
37615/19,17196/20,17647/20,18468/20,19147/20,20679/20,20685/20,21438/20,21592/20,21670/20,21970/20,22038/20,22114/20,23489/20,23498/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
15352/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Има повреде)
Водећи предмет
47274/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Нема повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Нема повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
Водећи предмет
41 - 60 од 414