Skip to main content

Нада ПЕРИШИЋ против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Нема повреде)
(Чл. 35-3-а) Злоупотреба права на представку (N/A)
(Чл. 35-4) Одбијање представке у свакој фази поступка (N/A)
Бројеви представки
8648/21
Приказ пресуде/одлуке

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 7. марта донео, а 28. марта 2024. године објавио одлуку у предмету Перишић против Србије (број 8648/21).

Одлуку је донео трочлани Одбор.

Подноситељка се у представци притуживала на повреду права на суђење у разумном року из члана 6. став 1. Конвенције, због одложеног извршења домаће одлуке.

Влада је изнела тврдње да подноситељка није обавестила Суд да су 2020. и 2022. године домаћи судови утврдили повреду означеног права и доделили јој износ од 800 евра (EUR) на име накнаде нематеријалне штете. Стога је Влада предложила да Суд одбаци предметну представку због злоупотребе права на појединачну представку.

Имајући у виду да подноситељка није обавестила суд о наведеној чињеници пре него што је Влада добила обавештење о поднетој представци, која представља саму суштину представке, Суд је прихватио одбрану Владе и нашао је да је такво понашање подноситељке у супротности са сврхом права на појединачну представку.

Суд је, такође, констатовао да адвокати морају да схвате да, узимајући у обзир дужност Суда да испитује наводе о кршењу људских права, они такође морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби. Стога се адвокати, пре покретања поступака и након тога, морају марљиво распитати о свим детаљима предмета, пажљиво се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да подстакну своје клијенте да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки.

Последично, Суд је донео одлуку да представку прогласи неприхватљивом услед злоупотребе права на појединачну представку, у складу са одредбама члана 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција