Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

37615/19,17196/20,17647/20,18468/20,19147/20,20679/20,20685/20,21438/20,21592/20,21670/20,21970/20,22038/20,22114/20,23489/20,23498/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
37615/19, 17196/20, 17647/20, 18468/20, 19147/20, 20679/20, 20685/20, 21438/20, 21592/20, 21670/20, 21970/20, 22038/20, 22114/20, 23489/20, 23498/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (Nema povrede)
Repetitivni predmet
Podnosioci su se u predstavkama prituživali na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaćih odluka usvojenih protiv društvenih/državnih preduzeća. Zbog sličnosti predmeta, Evropski sud je
30983/19,5934/20,53510/20,53845/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
26271/20,26273/20,26280/20,31976/20,32142/20,32149/20,32153/20,32242/20,32247/20,32258/20,32274/20,32291/20,32334/20,17617/21,17626/21,17633/21,17634/21,17643/21,17645/21,17648/21
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
15352/11
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (Ima povrede)
Vodeći predmet
47274/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (Nema povrede)
(Čl. 10-1) Sloboda mišljenja (Nema povrede)
(Čl. 10-2) Dužnosti i odgovornosti (N/A)
Vodeći predmet
9864/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Nema povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Nema povrede)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (Nema povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan nije potreban
Podnosioci predstavke su se prituživali na navodnu smrt svog novorođenog deteta u državnoj bolnici 1992. godine i tvrdili su da bi dotično dete zapravo moglo biti živo, jer je protivzakonito dato na usvajanje. S tim u vezi, podnosioci predstavke su tvrdili da imaju pravo da znaju istinu o sudbini svog deteta. Oni su se dalje prituživali da nisu imali delotvoran domaći pravni lek u pogledu svojih
62554/19,4559/20,22108/20,32920/20,44445/20
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
Vodeći predmet
33902/08,34039/10,80191/13,63804/14,70619/14,50472/16,33273/17,15922/19
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
57574/14
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (Nema povrede)
(Čl. 10-1) Sloboda mišljenja (Nema povrede)
(Čl. 10-2) Dužnosti i odgovornosti (N/A)
Vodeći predmet
44719/18,44998/18
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
6097/16,28999/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 3) Zabrana torture (Ima povrede)
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-1) Lišenje slobode (Nema povrede)
(Čl. 5-3) Bez odlaganja izvesti pred sudiju ili drugo službeno lice (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Nalog za puštanje na slobodu (Ima povrede)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-3-c) Lična odbrana (Nema povrede)
Vodeći predmet
9291/14,63798/14
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1-c) Dalje ispitivanje predstavke nije opravdano (N/A)
Vodeći predmet
48176/18
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
41680/13
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 7) Kažnjavanje samo na osnovu zakona (N/A)
(Čl. 7-1) Osuda (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
73313/17,20143/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 3) Zabrana torture (Ima povrede)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Nema povrede)
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
48162/18,49186/18,53369/18,53373/18,58416/18,59572/18,49635/19,51012/19,51704/19
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
23079/11
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Regulisanje korišćenja imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
16857/19,43001/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
41 - 60 od 400