Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

23079/11
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 39) Postizanje prijateljskog poravnanja (N/A)
Vodeći predmet
23079/11
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (Ima povrede)
(Čl. 41) Materijalna šteta (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Regulisanje korišćenja imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Opšti interes (N/A)
Prijateljsko poravnanje
Pojačani nadzor
Akcioni plan u pripremi
43076/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
43076/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan u pripremi
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 19. maja 2022. godine doneo, a 9. juna 2022. objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Sabiha Žunić Leković protiv Srbije. Podnositeljka se prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu
40234/16
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
20854/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 57) Rezerve - opšte (N/A)
Vodeći predmet
60951/12
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-1) Lišenje slobode (N/A)
(Čl. 5-5) Naknada (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
60951/12
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-5) Naknada (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Repetitivni predmet
Akcioni plan u pripremi
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 26. aprila 2022. godine doneo, a 19. maja 2022. objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Husar protiv Srbije. Podnosilac se prituživao na povredu člana 5. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog nezakonitog i proizvoljno određenog pritvora, kao i na povredu člana 5. stav 5
37131/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
37131/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Podnosilac predstavke se prituživao na neizvršavanje domaće odluke donete u njegovu korist protiv preduzeća u društvenom/državnom vlasništvu. On se oslanjao, izričito ili prećutno, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1. Sud ponavlja da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u svrhe člana 6. Takođe se poziva na svoju sudsku praksu
30009/15
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari - opšte (Ima povrede)
Vodeći predmet
30009/15
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari - opšte (Ima povrede)
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Predstavka se odnosi na pritužbu podnosioca predstavke da mu je dva puta suđeno i da je dva puta osuđen za isto delo u vezi sa incidentom od 24. maja 2008. godine, kada je fizički napao M.V. ispred Spomen-kompleksa Kadinjača. Opštinski organ za prekršaje u Užicu je 14. decembra 2009. godine kaznio podnosioca predstavke zbog narušavanja javnog reda i mira jer je, između ostalog, udario pesnicom M.V
28754/10
Crna Gora
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
38572/17
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 2) Pravo na život (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
41809/14
Crna Gora
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Upravni postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Podnosioci predstavke su se žalili da dužina trajanja predmetnog upravnog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije. Sud naglašava da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procenjena u svetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao
30796/10
Crna Gora
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Vodeći predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Kompanija-podnosilac predstavke se žalila da dužina trajanja predmetnog građanskog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvala se na član 6 stav 1 Konvencije. U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, br. 49320/07, stavovi 45-51, presuda od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnim onima iz ovog predmeta. Prilikom ispitivanja
6682/12
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Procesno jemstvo za ispitivanje zakonitosti (N/A)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Predstavka se odnosi na pritužbe podnosioca predstavke, prema članu 5. stav 4. Konvencije, da mu domaći sudovi nisu pružili mogućnost da odgovori na predlog istražnog sudije za produženje pritvora u istrazi, i da nije lično saslušan niti je njegov pravni zastupnik saslušan prilikom razmatranja predmetnog produženja pritvora. Podnosilac predstavke je uhapšen 6. oktobra 2009. godine pod sumnjom za
6682/12
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Procesno jemstvo za ispitivanje zakonitosti (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Predstavka se odnosi na pritužbe podnosioca predstavke, prema članu 5. stav 4. Konvencije, da mu domaći sudovi nisu pružili mogućnost da odgovori na predlog istražnog sudije za produženje pritvora u istrazi, i da nije lično saslušan niti je njegov pravni zastupnik saslušan prilikom razmatranja predmetnog produženja pritvora. Podnosilac predstavke je uhapšen 6. oktobra 2009. godine pod sumnjom za
6682/12
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Nalog za puštanje na slobodu (Ima povrede)
Vodeći predmet
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Srbija
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 3
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Materijalna šteta (N/A)
Unutrašnje polje slobodne procene (N/A)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
1 - 20 od 388