Skip to main content
  • Zastupnik Republike Srbije pred
    Evropskim sudom za ljudska prava
  • Evropski sud za ljudska prava

Vesti

VAŽNO OBAVEŠTENJE Protokolom broj 15 uz Konvenciju skraćen je rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu sa 6 na 4 meseca nakon prijema konačne domaće odluke donete u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova. Ovaj novi rok od 4 meseca stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Pomenuti rok će se
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 9. decembra 2021. doneo, a 13. januara 2022. godine objavio odluke u predmetima: Belić i 19 dr. protiv Srbije, broj 26271/20; Cojić i 3 dr. protiv Srbije, broj 30983/19; Cvetković i 14 dr. protiv Srbije, broj 37615/19; Krstić i 11 dr
Savković protiv Srbije, broj 9864/15.