Skip to main content

Pravni okvir

Pravni okvir zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i pravni položaj zastupnika regulisan je odredbama Zakona o pravobranilaštvu (ovde staviti link ka zakonu) i odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Državnom pravobranilaštvu (ovde staviti link ka Pravilniku).

A) Zakon o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 55/2014)

Članom 13. Zakona o pravobranilaštvu je propisano:

 • da Državno pravobranilaštvo zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima uz ovu konvenciju (stav 1.);
 • da poslove zastupanja iz stava 1. ovog člana obavlja zamenik državnog pravobranioca koji je postavljen i za zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (stav 2.);
 • da se opštenje između Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava odvija posredstvom zastupnika iz stava 2. ovog člana;
 • da zastupnik može da zaključi poravnanje sa strankama koje učestvuju u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava, uz prethodnu saglasnost organa čiji su akti doveli do postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i da se poravnanje zaključuje u pisanoj formi;
 • da se isplata iznosa dogovorenog poravnanjem ili naznačenog u presudi Evropskog suda za ljudska prava, vrši iz sredstava organa Republike Srbije čiji su akti prouzrokovali kršenje ljudskih prava (stav 5.).

Ostalim relevantnim odredbama Zakona o pravobranilaštvu koje se direktno odnose na posupanje pred Evropskim sudom je propisano da ako Državno pravobranilaštvo povodom postupka pred Evropskim
sudom za ljudska prava, oceni da domaći propis nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, obavestiće o tome nadležne državne organe o potrebi usklađivanja propisa (član 16.).

B) Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Državnom pravobranilaštvu (u daljem tekstu: Pravilnik)

Pravilnik pruža detaljnije informacije o poslovima zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se obavljaju u okviru Odeljenja Pravobranilaštva i daje opis poslova zamenika državnog pravobranioca – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom.

Članom 8. Pravilnika je predviđeno da se u Odeljenju za zastupanje RS pred ESLJP:

 • obavljajaju svi poslovi koji se odnose na zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom;
 • pripremaju i šalju podnesci za Evropski sud;
 • vrši komunikacija sa domaćim organima u vezi sa izradom podnesaka;
 • sklapaju prijateljska poravnanja i daju jednostrane deklaracije;
 • interveniše u postupcima pred Evropskim sudom protiv drugih država;
 • prati i analizira praksa Evropskog suda;
 • stara o izvršavanju presuda i odluka Evropskog suda;
 • stara o blagovremenoj isplati naknade po odlukama, tj. presudama Evropskog suda;
 • stara o preduzimanju individualnih i opštih mera po presudama Evropskog suda;
 • pripremaju Akcioni planovi i Akcioni izveštaji za Komitet ministara Saveta Evrope;
 • vrši komunikacija sa nadležnim domaćim organima i Komitetom ministara u vezi sa izvršavanjem presuda;
 • inicira usklađivanja domaćih propisa i domaće prakse sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim pravnim aktima iz ove oblasti;
 • publikuju izveštaji u vezi sa Evropskim sudom.

Takođe je predviđeno da se u okviru Odeljenja preduzimaju i preventivne mere u cilju podizanja svesti o potrebi poštovanja ljudskih prava garantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Konačno, predviđeno je učestvovanje na raspravama pred Evropskim sudom i na sastancima Komiteta ministara Saveta Evrope, kao i učestvovanje u svim radnim telima Saveta Evrope koja se tiču rada i reforme Evropskog suda.

U Odeljenju se obavljaju i drugi poslovi koji se odnose na zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom

Članom 18. tačka 8) Pravilnika predviđeno je da zamenik državnog pravobranica – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava obavlja sledeće poslove:

 • rukovodi Odeljenjem, planira, usmerava i nadzire rad i vrši najsloženije poslove iz delokruga Odeljenja;
 • zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava i u telima Saveta Evrope od značaja za rad Evropskog suda za ljudska prava;
 • odlučuje u kojim će slučajevima Republika Srbija intervenisati u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, odlučuje o upućivanju zahteva za Veliko veće, sklapa poravnanja i daje jednostrane deklaracije, analizira praksu Evropskog suda za ljudska prava radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i prakse sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
 • stara se o izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava i predstavlja Republiku Srbiju na sastancima Komiteta ministara Saveta Evrope – Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava;
 • učestvuje na sastancima radnih tela Saveta Evrope;
 • učestvuje na seminarima i konferencijama u vezi sa ljudskim pravima;
 • priprema izveštaje za Vladu o radu zastupnika;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranioca.