Skip to main content

Judgments and Decisions

24989/17
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 3
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Javna rasprava (Ima povrede)
Lead case
European Court of Human Rights(hereinafter: Court) passed on January 16, 2024, and published on February 6, 2024 judgment in the caseĐurić v. Serbia, No. 24989/17, by which he established a violation of the rights referred to in Article 6, paragraph 1 of the Conventionfor the protection of human rights and fundamental freedoms (hereinafter referred to as the Convention).The verdict was handed down
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Nema povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Nema povrede)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
Lead case
Presentation of the decision in the caseMarjanović i6Ph.D. against Serbia, number 56079/22European Court of Human Rights(hereinafter: Court) made a decision on February 1, and published a decision on the case on February 22, 2024Marjanović and 6 others. against Serbia.The decision was made by a three-member Court Committee.The applicants are the complainants in the petitionsli to the violation of
3000/16 и 7189/16
Србија
Одлука
Chamber (7)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Nema povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Nema povrede)
(Čl. 35-3-a) Očigledno neosnovana predstavka (N/A)
Lead case
34167/15
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Krivični postupak (Ima povrede)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava (Ima povrede)
Lead case
Action Plan/Report sent
Предмет се односи на на правичност кривичног поступка (прихватљивост доказа) у којем је кривица подноситељке утврђена искључиво на основу препознавање од стране жртве на главном претресу након што је полиција жртви већ показала само фотографије подноситељке и ничије више, и након што је жртва видела подноситељку у својству окривљене у судници. Суд је оценио да домаћи судови нису испоштовали два основна захтева кривичног права: (а) да је на тужилаштву да докаже кривицу окривљеног ван разумне сумње; и (б) начело in dubio pro reo којим се захтева да, услед постојања било какве сумње у погледу поузданости доказа, треба фаворизовати окривљеног, а не тужилаштво.
73865/16
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 2) Pravo na život (N/A)
(Čl. 35-3-a) Očigledno neosnovana predstavka (N/A)
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Lead case
Предмет се односи на питање повреде права на живот из члана 2. Конвенције, у контексту позитивне обавезе државе да предузме мере којима ће спречити самоубиство или друге форме самоповређивања од стране појединаца лишених слободе. Суд је утврдио да државни органи у случају Б.Ђ, покојног супруга и оца подноситељки, на основу сазнања којима су располагали, нису могли знати да постоји ризик од самоубиства због чега би, у његовом случају, био спроведен посебан надзор од стране затворских службеника.
67369/16
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja (Ima povrede)
(Čl. 10-2) Neophodno u demokratskom društvu (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Lead case
Предмет се односи парнични поступак који је против подносиоца вођен по тужби бивше помоћнице министра здравља ради накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа. Повод тужбе је извештавање подносиоца о наводној корупцији приликом набавке вакцине AH1N1 у којем је поменута и тужиља као осумњичена за злоупотребу службеног положаја. Суд је утврдио да су домаћи судови признали да су информације које је подносилац објавио допринеле јавној расправи и да неко ко је помоћник министра треба да покаже већи степен толеранције. Међутим, по оцени Суда, домаћи судови су отишли предалеко у својим критикама на рачун провере чињеница од стране подносиоца. Подносилац је своје извештавање засновао на белешци коју је добио од полицијских службеника који су водили истрагу и није било сумње у њену веродостојност. Језик који је подносилац користио у извештавању је био одговарајући и подносилац је позвао све стране да изнесу своју верзију догађаја. Суд је утврдио да је, у целини, подносилац деловао у доброј вери и са пажњом која се очекује од одговорног новинарства. Стога је Суд утврдио да је подносиоцу повређено право из члана 10 Конвенције, јер је оценио да су домаћи судови прекорачили уско поље процене које им је дато ограничавањем дискусије о питањима од јавног интереса, те да нису успоставили правичну равнотежу између права из члана 8. и члана 10. Конвенције.
49714/22
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Lead case
Подносилац није обавестио Суд да је правноснажна домаћа одлука извршена пре него што је Влада добила обавештење о његовој представци, која информација представља суштину представке - Суд је оценио да је овакво понашање подносиоца у супротности са сврхом права на појединачну представку
35107/22
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 35-3-b) Nije značajnije oštećen (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
Lead case
Неизвршење домаће одлуке - потраживањa у износу од око 65 евра - у одсуству доказа који би указивали на то да би неисплаћивање овог износа имало значајан утицај на приватан живот подносиоца, по оцени Суда указује да подносилац није претрпео значајнију штету услед наводне повреде Конвенције
61365/16
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(P4-2) Sloboda kretanja - opšte (Ima povrede)
(Čl. 46) Obaveznost i izvršenje presuda (N/A)
Lead case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
Presentation of the verdict in the caseS.E. against Serbia, number 61365/16European Court of Human Rights (hereinafter: the Court)is On July 11, 2023, he announced the verdict in the caseS.E. against Serbiaby which he established a violation of freedom of movement from Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter: the
19857/10
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
Repetitive case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
Предмет се односи на питање повреде права на поштовање породичног живота до које је дошло услед неизвршавања правноснажне судске пресуде којом је подноситељки одређено самостално вршење родитељског права над двоје малолетне деце. И поред извршног поступка који је подноситељка покренула ради извршења пресуде, заједница живота са једним дететом никада није успостваљена, као ни квалитетан режим виђања. Суд је утврдио да су државни органи пропустили да предузму све неопходне кораке, који су се разумно могли очекивати у датим околностима, да обезбеде делотворно уживање родитељских права подноситељки или да на било који други начин омогуће њено поновно спајање са њеним сином. Пропусти су утврђени у погледу дужине трајања поступка, ревности суда и других надлежних органа, као и у делотворности мера које су предузимане, нарочито у погледу опструктивног понашања бившег супруга подноситељке код ког се налазило дете.
34132/21
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Repetitive case
4504/17
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
Lead case
Presentation of the decision in the caseStevanović v. Serbia, number 4504/17The European Court of Human Rights (hereinafter: the Court) is on September 7, 2023 announced the decision in the caseStevanović v. Serbia by which he determined that the petition in question is inadmissible due to non-exhaustion of domestic legal remedies and that it must be rejected as such in accordance with Article 35
20874/18
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 3) Zabrana torture (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(P1-2) Pravo na obrazovanje - opšte (N/A)
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Предмет се односи на питање повреде права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Конвенције у вези са обавезном вакцинацијом деце предшколског и школског узраста против одређених болести. Суд је утврдио да је питање обавезне вакцинације потребно разматрати у контексту члана 8. Конвенције, као и да је представка очигледно неоснована. Законске мере против којих су изнете притужбе у представци Суд је оценио као пропорционалне легитимном циљу заштите јавног здравља и неопходне у демократском друштву.
43674/16
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (Ima povrede)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
Lead case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
Предмет се односи на дужину трајања притвора подносилаца (осумњичених за убиство познатог српског новинара и новинског издавача) од три године и скоро шест месеци, као и на дужину трајања поступка пред Уставним судом поводом одлучивања о њиховој уставној жалби у вези са притвором. Суд се сложио са оценом Уставног суда да је првих годину дана и два месеца притвора подносилаца био оправдан, поред осталог, и због узнемирења јавности које може угрозити несметано вођење кривичног постука у околностима конкретног случаја, али да протеком времена - за преостале две године и три месеца - тај разлог више није био довољан. Међутим, Суд је ипак нашао да је подносиоцима повређено право на слободу из члана 5. став 3. Конвенције, јер им Уставни суд није досудио никакву накнаду штете због утврђене повреде права на ограничено трајање притвора и одбацио је приговор Владе да су подносиоци изгубили статус жртве. Такође, Суд је утврдио и да је подносиоцима повређено право из члана 5. став 4. Конвенције, јер је оценио да се период одлучивања Уставног суда по уставној жалби о законитости притвора подносилаца од више од две године не може сматрати „брзим“.
33776/20
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
European Court of Human Rights (hereinafter: the Court)is On April 20, 2023, he announced the decision in the casePajtić v. Serbia,number 33776/20.It's a decisionpassed unanimouslyabout Board from the3 judgee. The case refers to the statements of the politician A.M. which the applicant claimed hurt his honor and reputation, so he initiated proceedings for non-material damage compensation before
13700/22, 13708/22
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Lead case
Action Plan/Report sent
21687/22
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Repetitive case
Action Plan/Report sent
41394/15
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak po ustavnoj žalbi (Ima povrede)
Lead case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
12219/13
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
59718/21, 59813/21
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
1 - 20 of 38