Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

41760/04
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
(Чл. 46-2) Извршење пресуде (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
Водећи предмет
5222/07
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
Водећи предмет
17234/04
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 35-4) Одбијање представке у свакој фази поступка (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
2361/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (N/A)
(Чл. 5-1-ц) Привођење лица пред надлежну судску власт (Нема повреде)
(Чл. 5-3) Без одлагања извести пред судију или друго службено лице (Има повреде)
(Чл. 5-4) Налог за пуштање на слободу (Има повреде)
(Чл. 5-5) Накнада (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
17271/04
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
33430/05
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06, 3046/06
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
Водећи предмет
Појачани надзор
Акциони план поднет
Дана 15. јануара 2008. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је донео пресуду у горе наведеном предмету по представкама шест подносилаца које су обједињене у један предмет. Том пресудом Суд је утврдио да је повређено право заштићено чланом 6 став 1 (право на суђење у разумном року) и чланом 1 Протокола 1 уз Конвенцију (право на мирно уживање имовине). Наведеном пресудом
2637/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
Водећи предмет
37343/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
Водећи предмет
27935/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Има повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (N/A)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 35-3-а) Злоупотреба права на представку (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
13909/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Има повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (N/A)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 35-3-а) Злоупотреба права на представку (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
30132/04
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
(Чл. 46-2) Извршење пресуде (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
Водећи предмет
381 - 400 од 414