Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

25959/06
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Ima povrede)
Vodeći predmet
3102/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
39177/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Ima povrede)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 46) Obaveznost i izvršenje presuda (N/A)
(Čl. 46-2) Izvršenje presude (N/A)
Vodeći predmet
23037/04
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 1
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 6-2) Optužen za krivično delo (Ima povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
30009/15
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari - opšte (Ima povrede)
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari (Ima povrede)
Repetitivni predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 1. marta 2022. godine objavio presudu tročlanog sudijskog odbora u predmetu Stamenković protiv Srbije. Podnosilac se prituživao na povredu prava iz člana 4. stav 1. Protokola 7 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), da se ne bude suđen ili kažnjen dva puta u istoj stvari. Predstavka
381 - 388 od 388