Skip to main content

Aksić protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
Brojevi predstavki
13353/19
Prikaz presude/odluke

ČETVRTO ODELJENJE

ODLUKA

Predstavka br. 13353/19

Vitomir AKSIĆ protiv Srbije

Evropski sud za ljudska prava (Drugo odeljenje), na zasedanju Odbora 10. novembra 2022. godine u sastavu:

  • Armen Harutyunyan, predsednik,
  • Anja Seibert-Fohr,
  • Ana Maria Guerra Martins, sudije,
  • i Viktoriya Maradudina, vršilac dužnosti sekretara Odeljenja,

Imajući u vidu gore navedenu predstavku podnetu 22. februara 2019. godine,

Imajući u vidu zapažanja koje je podnela tužena Vlada, kao i zapažanja koje su u odgovoru podneli podnosioci predstavki,
Nakon većanja, odlučuje kako sledi:

ČINJENICE I POSTUPAK

Podaci o podnosiocu predstavke su navedeni u tabeli u prilogu.
Podnosioca predstavke je zastupao g. L. Uljarević, advokat iz Kragujevca.
Pritužbe podnosioca predstavke na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 u vezi sa neizvršenjem domaće odluke usvojene protiv društvenog/državnog preduzeća dostavljene su Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: „Vlada“).

PRAVO

Nakon što je ispitao sav dostavljeni materijal, Sud je usvojio odluku da su pritužbe podnosioca predstavke na neizvršenje domaće odluke koja je predmet razmatranja neprihvatljive jer nije iskoristio pravna sredstva predviđena Zakonom o pravu na suđenje u razumnom roku (Službeni glasnik broj 40/2015). Sud je u predmetu Stanković protiv Srbije ((odl.), br. 41285/19, stav 22., 3. decembar 2019. godine) zaključio da je podnosilac predstavke koji je upotrebio navedena pravna sredstva izgubio status „žrtve“ u smislu člana 34. Konvencije. Podnosilac predstavke u ovom slučaju nije objasnio zašto bi navedena pravna sredstva bila neadekvatna ili nedelotvorna u njegovom slučaju.
S obzirom na gore navedeno, Sud nalazi da su ove pritužbe neprihvatljive zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava i da se moraju odbiti u skladu sa članom 35. stav 1. i članom 4. Konvencije.

Iz ovih razloga, Sud, jednoglasno,
Proglašava predstavku neprihvatljivom.

Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku 1. decembra 2022. godine.
    
Viktoriya Maradudina    
Vršilac dužnosti sekretara    

Armen Harutyunyan
Predsednik        

 

Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija