Skip to main content

Аксић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
Бројеви представки
13353/19
Приказ пресуде/одлуке

ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 13353/19

Витомир АКСИЋ против Србије

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу:

  • Armen Harutyunyan, председник,
  • Anja Seibert-Fohr,
  • Ana Maria Guerra Martins, судије,
  • и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења,

Имајући у виду горе наведену представку поднету 22. фебруара 2019. године,

Имајући у виду запажања које је поднела тужена Влада, као и запажања које су у одговору поднели подносиоци представки,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Подаци о подносиоцу представке су наведени у табели у прилогу.
Подносиоца представке је заступао г. Л. Уљаревић, адвокат из Крагујевца.
Притужбе подносиоца представке на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 у вези са неизвршењем домаће одлуке усвојене против друштвеног/државног предузећа достављене су Влади Републике Србије (у даљем тексту: „Влада“).

ПРАВО

Након што је испитао сав достављени материјал, Суд је усвојио одлуку да су притужбе подносиоца представке на неизвршење домаће одлуке која је предмет разматрања неприхватљиве јер није искористио правна средства предвиђена Законом о праву на суђење у разумном року (Службени гласник број 40/2015). Суд је у предмету Станковић против Србије ((одл.), бр. 41285/19, став 22., 3. децембар 2019. године) закључио да је подносилац представке који је употребио наведена правна средства изгубио статус „жртве“ у смислу члана 34. Конвенције. Подносилац представке у овом случају није објаснио зашто би наведена правна средства била неадекватна или неделотворна у његовом случају.
С обзиром на горе наведено, Суд налази да су ове притужбе неприхватљиве због неисцрпљивања домаћих правних средстава и да се морају одбити у складу са чланом 35. став 1. и чланом 4. Конвенције.

Из ових разлога, Суд, једногласно,
Проглашава представку неприхватљивом.

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 1. децембра 2022. године.
    
Viktoriya Maradudina    
Вршилац дужности секретара    

Armen Harutyunyan
Председник        

 

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план није потребан
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција