Skip to main content

Centroprom Holding AD Beograd protiv Crne Gore

Zemlja
Crna Gora
Nivo važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6) Građanski postupak (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
Brojevi predstavki
30796/10
Prikaz presude/odluke

Kompanija-podnosilac predstavke se žalila da dužina trajanja predmetnog građanskog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvala se na član 6 stav 1 Konvencije.

U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, br. 49320/07, stavovi 45-51, presuda od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnim onima iz ovog predmeta.

Prilikom ispitivanja celokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi opravdali ukupnu dužinu trajanja postupka na nacionalnom nivou. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka”. Stoga, pritužbe je prihvatljiva i otkriva povredu člana 6 stav 1 Konvencije.

Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan podnet
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija