Skip to main content

Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
Бројеви представки
2269/06,3041/06,3042/06,3043/06,3045/06,3046/06
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција