Skip to main content

Радиодифузно предузеће Б92

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (Има повреде)
(Чл. 10-2) Неопходно у демократском друштву (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Бројеви представки
67369/16
Приказ пресуде/одлуке
Референце
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете
Накнада материјалне штете
Накнада трошкова пред Судом
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција