Skip to main content

Милисављевић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Има повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Има повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (Нема повреде)
Бројеви представки
50123/06
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција