Skip to main content

Бранка Белић Бабић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Правична расправа (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Бројеви представки
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Приказ пресуде/одлуке

ПРАВО

A.    Здруживање представки

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку.

B.    Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвених/државних предузећа)

Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем нивоу заправо извршене у корист подносилаца представки. Стога је предложила да Суд одбаци предметне представке као злоупотребу права на појединачну представку у складу са чланом 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

Подносиоци представки нису оспорили ту чињеницу.

Суд понавља да се представка може одбацити као злоупотреба права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције уколико је, између осталих разлога, свесно заснована на лажним информацијама или уколико су значајне информације и документи намерно изостављени, било тамо где су били познати од самог почетка или где су нови значајни догађаји наступили током трајања поступка. Непотпуна, а самим тим и обмањујућа информација, може представљати злоупотребу права на представку, нарочито ако се предметна информација тиче саме суштине предмета и ако се не пружи довољно добро објашњење за необелодањивање такве информације (видети Gross против Швајцарске [ВВ], број 67810/10, став 28, ЕСЉП 2014; S.A.S. против Француске [ВВ], број 43835/11, став 67, ЕСЉП 2014; и Николић и др. против Србије (одл.)  [Веће], бр.  48162/18 и 8 др, од 21. јануара 2021. године).

Освртом на предметни случај, Суд примећује да је у периоду од 15. децембра 2020. до 22. фебруара 2021. године држава у целости исплатила износе досуђене у предметним одлукама на домаћем нивоу, у складу са домаћим правом (видети Стевановић и др. против Србије, бр.  43815/17 и 15 др., став 17, од 27. августа 2019. године). Подносиоци представки нису обавестили Суд о таквом развоју догађаја пре него што је Влада добила обавештење о подношењу представки и није дато образложење за овакав пропуст.

Узимајући у обзир чињеницу да су се задржане информације односиле на саму суштину представки, Суд налази да је такво понашање било у супротности са сврхом права на појединачну представку. Адвокати морају да схвате да, узимајући у обзир дужност Суда да испитује наводе о кршењу људских права, они такође морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби, те се, пре покретања поступака и након тога, они морају марљиво распитати о свим детаљима случаја, пажљиво се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да подстакну своје клијенте да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки према Правилу 36. став 4 (б) Пословника Суда (видети Стеванчевић против Босне и Херцеговине (одл.), број 67618/09, став 29, од 10. јануара 2017. године).

С обзиром на горе наведено, Суд налази да предметне представке представљају злоупотребу права на појединачну представку, те морају бити одбачене у складу са чланом 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

Одлучује да представке здружи;

Проглашава представке неприхватљивим.

 

Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план није потребан
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција