Skip to main content

Неговановић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
Бројеви представки
29907/16,30022/16,30322/16,31142/16
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција