Skip to main content

AKTIVA DOO protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (Ima povrede)
(Čl. 41) Materijalna šteta (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Regulisanje korišćenja imovine (Ima povrede)
(P1-1-2) Opšti interes (N/A)
Brojevi predstavki
23079/11
Prikaz presude/odluke
Reference
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojačani nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija