Usvajanje Protokola 14 bis

29.06.2009.

Protokol 14 bis uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda usvojen je na 119. sastanku ministara spoljnih poslova država članica Saveta Evrope, a stupiće na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka tri meseca od datuma kada tri države ugovornice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda izraze saglasnost da budu obavezane Protokolom. Protokol će po osnovu deponovanih ratifikacionih instrumenata drugih zemalja stupiti na snagu 1. oktobra 2009. godine.

Cilj ovog protokola je da se prevaziđe situacija nastala odlaganjem ratifikacije samog Protokol 14, kojim su inače predviđene šire mere za povećanje efikasnosti Evropskog suda za ljudska prava. Srbija je Protokol 14 potpisala 10. novembra 2004. godine, a ratifikovala ga je 6. septembra 2005. godine.

Protokol 14 bis uvodi dve mere procesnog karaktera, predviđene i Protokolom 14 (sudija pojedinac i tročlano sudsko veće).

Sudija pojedinac će moći da odbaci očigledno neosnovane predstavke, povodom čega se do sada zahtevala odluka odbora od troje sudija.

Nadležnost odbora od troje sudija proširena je i na slučajeve prihvatanja predstavki kao dopuštenih i odlučivanje u meritumu tamo gde već postoji ustanovljena jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. Trenutno, ovakvi slučajevi rešavaju se od strane sedmočlanog sudskog veća.

Usvajanje Protokola 14 bis usloviće brže procesuiranje predstavki podnetih protiv Srbije kako u smislu njihovog odbacivanja, kada Sud proceni da su nedopuštene, ali i bržeg dostavljanja predstavki državi na odgovor onda kada Sud proceni da ima elemenata povrede Konvencije i dodatnih protokola zbog čega bi država Srbija mogla da odgovara. Od momenta stupanja na snagu Protokola 14 bis pojednostavljena procedura Suda bi se odnosila i na slučajeve koji su već podneti Sudu. Pri tome trebalo bi imati u vidu činjenicu da se, prema Statističkom izveštaju Suda za 2008. godine, Republika Srbija od marta 2004. godine, kada je ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, do januara 2009. godine, kada je objavljen pomenuti izveštaj, našla na 13. mestu  u Evropi po ukupnom broju predstavki pred Sudom.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokrenulo je proceduru za ratifikaciju ovog protokola.

Protokol 14bis na engleskom i srpskom jeziku (208.52 kB)

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE