Studijska poseta predstavnika kancelarija zastupnika Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije

16.11.2011.

Beč, 15-16. novembar 2011. godine

Organizatori: Savet Evrope, Federal Chancellery, Federal Ministry for European and International Affairsof the Republic of Austria

Dana 15. i 16. novembra 2011. godine u Beču organizovana je studijska poseta za predstavnike kancelarija Zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Tema ove studijske posete bilo je izvršavanje presuda Evropskog suda, a organizatori su bili Federal Chancellery and Federal Ministry for European and International Affairs, kao i Savet Evrope.

Prvi dan:

Po okupljanju, prisutne su pozdravili ambasador gospodin Helmut Tichy, zastupnik Republike Austrije pred Evropskim sudom za ljudska prava i načelnik kancelarije pravnog saveta pri Federal Ministry for European and International Affairs of Republic of Austria, gospođa Dr. Brigitte Ohms, zamenica Zastupnika Republike Austrije, gospodin Dr. Gerhard Hesse, načelnik Ustavne službe Federal Chancellery, kao i gospođica Katarina Nedeljković, predstavnica iz Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava pri Komitetu ministara Saveta Evrope.

Gospođica Nedeljković bila je prvi izlagač na ovom skupu i govorila je o novim metodama rada Komiteta ministara u pogledu nadgledanja izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava koje su usvojene pre godinu dana, u decembru 2010. godine. U svom izlaganju posebno se osvrnula na ulogu Komiteta ministara u ovom procesu i primenu Akcionog plana usvojenog u Interlakenu koji se odnosi na reformu dotadašnjeg načina nadlegdanja presuda. Prisutnima su detaljno predstavljene nove metode rada i dva vida nadgledanja presuda koja su sada aktuelna: nadgledanje sa „standardnim“ i nadgledanje sa „pojačanim nadzorom“. Potom, gospođica Nedeljković je detaljno predstavila „action plan” i “action report” koji se dostavljaju na zahtev Komiteta ministara povodom pojedinih presuda, njihov sadržaj, način pripreme, kao i značaj „kalendara“ koji se uz action plan dostavlja. Pri tom, prisutnima je skrenuta pažnja na značaj konsultacija Odeljenja za izvršavanje presuda sa službama državnih zastupnika pre usvajanja action plan-a i kasnije tokom njegove implemantacije. Kao novinu, gospođica Nedeljković je istakla je i činjenicu da je princip transparentnosti u pogledu izvršavanja presuda sada dosledno ustanovljen. Sve informacije o izvršenju pojedine presude mogu se razgledati od starne najšire javnosti preko sajta ovog Odeljenja, čime se postiglo da kvalitet informacija koje se dostavljaju od strane država bude podignut na viši nivo.

Potom, prisutnima su se obratile gospođa Dr Anna Jankovic iz sektora za ljudska prava Federal Ministry for European and International Affairs kao i gospođa Dr. Brigitte Ohms, zamenik Zastupnika Republike Austrije. One su prisutnima prenele iskustva u radu službe zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava Republike Austrije. Zastupanje Republike Austrije organizovano je tako da na nivou svakog ministarstva postoje koordinatori za ljudska prava sa kojima se održavaju sastanci na neformalnom nivou čim neki predmet bude komuniciran Republici Austriji od strane Suda. Kao stručnjaci za pojedine oblasti, oni daju kvalitetne odgore na pitanja postavljena od strane Suda a ti odgovori se potom koriste od strane Zastupnika, njegovog zamenika i njihovih saradnika prilikom pripreme zapažanja koja se dostavljaju Sudu kao odgovor na komuniciranu predstavku. Što se tiče izvršavanja presuda Evropskog suda, sastanci sa koordinatorima su formalnog karaktera. Njihov cilj je kako izvršenje obaveza koje su predviđene konkretnom presudom Suda, tako i implementacija novih standarda u pogledu ljudskih prava. Saradnja svih državnih organa koji su uključeni u postupanje po predmetima Evropskog suda svakoj fazi postupka je dobro organizovana, efikasna i pragmatična. Evropska konvenicija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama ima značaj ustavnih odredbi u Republici Austriji o čemu postoji visok nivo svesti i svim državnim organima tako da saradnja u pripremi predmeta ili postupku izvršenja presuda se odvija bez teškoća po službu Zastupnika.

Po završetku izlaganja austrijskog iskustva, otvorena je diskusija o organizaciji i izazovima u radu službi Zastupnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, sa posebnim osvrtom na teškoće prilikom izvršavanja presuda. Od strane gospođice Nedeljković je pohvaljeno rešenje Hrvatske u kojoj kancelarija Zastupnika ima određenu osobu koja je isključivo zadužena za izvršavanje presuda. Ovakvo rešenje se pokazalo kao praktično jer omogućava dobar protok informacija između službe Zastupnika i Komiteta ministara što predstavlja suštinu kontinuiranog nadgledanja izvršavanja presuda koje se primenjuje po reformi iz 2010. godine. Zastupnik Republike Srbije, gospodin Slavoljub Carić, posebno je naglasio da teškoće nastaju iz široko formulisane odredbe Uredbe o zastupniku da se „zastupnik stara o izvršavanju presuda“. Tokom diskusije gospođa Dr Anna Jankovic skrenula je pažnju prisutnima da se prilikom izvršavanja presuda, koje je u nadležnosti njenog ministrastva, održavaju sastanci na kojima se diskutuje o tome koji su državni organi preuzeli akte koji su doveli do povrede prava i shodno tome deli se odgovornost prilokom izvršavanja obaveza iz presude, kako materijalnih tako i ostalih. Najčešće se prihvataju mišljenja eksperata koji su pisali zapažanja u pojedinim predmetima. Posebno je istaknuto da je Federal Chancellery zadužena za analizu presuda Evropskog suda. Stav je austrijskih kolega da je čvrsta politička volja i svest o značaju i obaveznosti presuda Evropskog suda osnov za njihovo blagovremeno i efikasno izvršavanje.

U posledpodnevnim časovima, prisutnima se obratio gospodin Mag. Robert Stein iz Saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova. Njegovo izlaganje odnosilo se na prikaz presude u slučaju Frodl protiv Austrije, u kojoj je pokrenuto pitanje prava glasa osuđenih lica. Pored toga, Gospodin Stein ukazao je prisutnima da je u austrijskom Ministarstvu unutrašnjih poslova u toku četvorogodišnji projekat pod nazivom „Policija i ljudska prava“ u okviru koga se sve oblasti austrijske policije obučavaju i pripremaju za stavljanje u službu zaštite ljudskih prava. Svaki policajac je u obavezi da pohađa jednomesečni seminar o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti, a pomenuti projekat i treninzi su pokrenuti posle jednog slučaja torture od strane policije koji je uznemirio čitavu Austriju. Obuka o ljudskim pravima uključena je i u program austrijske policijske akademije a posebno je posvećena pažnja uključenju imigranata policijske snage.

Poslednji govornik tokom prvog dana bila je gospođa Dr Maria Wittman-Tibald, sudija i potpredsednik grupe za ljudska prava i osnovne slobode pri austrijskom Udruženju sudija. Njeno izlaganje bavilo se obukom sudija i podizanjem nivoa svesti o ljudskim pravima. Istaknuto je da su presude Evropskog suda često pokretač promene zakona, a kao primer navedena je promena položaja vanbračne dece tokom 80-tih godina. Posebno je istaknuto da se sudije austrijskih sudova direktno sa sajta Evropskog suda za ljudska prava informišu o presudama donetim protiv Austrije i drugih država, koje su od značaja za praksu austrijskih sudova, s obzirom da je Konvencija deo austrijskog prava, kao i svaki drugi austrijski zakon.  

Drugi dan:

Drugog dana sastanak je održan u Federal Ministry for European and International Affairs. Posle pozdravnog govora koji je održala Dr. Brigitte Ohms, prisutnima se obratio Prof. Dr. Rudolf Theinel, potpredsednik austrijskog Upravnog suda. On je govorio o nacionalnom putu zaštite ljudskih prava u austrijskom pravnom sistemu. Svaki pojedinac može se obratiti nadležnom sudu sa zahtevom da u njegovom slučaju Evropska konvencija o ljudskim pravima bude direktno primenjena. Ustavni sud Austrije nadgleda zakone i ima pravo da ih ukinu ako nisu u skladu sa Konvencijom. Na fakultetu se takođe izučava pravo Evropske konvencije a sudska praksa se oslanja na presude Evropskog suda.

Prisutnima se potom obratio Dr Hagen Nordmeyer iz Vrhovnog suda Austrije koji je govorio o zaštiti ljudskih prava, mogućnosti o „ponovnog otvaranja slučaja“ u krivičnim slučajevima (što nije predviđeno u građanskim stvarima) kao i rokovima od 6 meseci koji su predviđeni za donošenje odluka od strane državnih organa ne bi li bilo obezbeđeno donošenje odluka u razumnom roku. Potom je otvorena diskusija među prisutnim o raznim temama koje su se odnosile na izlaganja predstavljena tokom oba dana studijske posete. Organizatori su izrazili zadovoljstvo otvorenošću i spremnošću za diskutovanje od strane svih učesnika studijske posete.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE