Strožiji uslovi za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava su na snazi

12.02.2014.

Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi strožije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je  na snagu 1. januara 2014. godine.  Osmišljeno je sa ciljem da poboljša efikasnost Suda i da ubrza ispitivanje predstavki. Ova izmena Pravilnika uvodi dve velike promene koje su primenljive odmah i pomoći će da se lakše utvrdi da li je predstavka prihvatljiva za razmatranje od strane Suda.

Prva velika promena odnosi se na sam obrazac za predstavku. Ovaj obrazac je pojednostavljen, a njegova elektronska verzija je objavljena na internet stranici Suda, kao i na internet stranici Zastupnika RS pred ESLjP (link na obrazac predstavke), sa kojih može biti preuzeta. Svaka predstavka mora biti u potpunosti popunjena na predviđenom obrascu i poslata Sudu uz kopije relevantnih pratećih dokumenata. Nekompletna predstavka može biti odbačena od strane Suda.

Druga velika promena odnosi se na rok (period) u kome predstavka mora biti dostavljena Sudu, a koji iznosi šest meseci od konačne odluke najvišeg domaćeg nadležnog suda. Da bi predstavka bila podneta u roku, moraće da ispuni sve uslove navedene u pravilu 47. Uredno popunjena predstavka zajedno sa svim traženim informacijama i dokumentima mora biti poslata Sudu na dan ili pre poslednjeg dana isteka roka od šest meseci. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje od strane Suda i smatraće se da je rok od šest meseci istekao.

U cilju informisanja potencijalnih podnosilaca predstavke i/ili njihovih zastupnika u vezi sa novim uslovima za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, Sud je pripremio dokument koji objašnjava kako da popunite obrazac predstavke.

Novi obrazac predstavke, zajedno sa uputstvom za popunjavanje obrasca i novim pravilom 47 Poslovnika Suda, dostupni su i na srpskom jeziku i možete ih preuzeti.

Napomena za popunjavanje obrasca predstavke

Obrazac predstavke

Pravilo 47

 

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE