Slučaj Arni protiv Srbije i Slučaj Sabo protiv Srbije - Evropski sud za ljudska prava doneo dve odluke o brisanju predmeta sa liste svojih slučajeva

25.01.2013.

Slučaj Arni protiv Srbije (predstavka br. 32739/04) i Slučaj Sabo protiv Srbije (predstavka br. 44103/06)

Evropski sud za ljudska prava doneo dve odluke o brisanju predmeta sa liste svojih slučajeva

Evropski sud za ljudska prava je 11. decembra 2012. godine doneo dve odluke o brisanju predmeta sa liste svojih slučajeva.

U slučaju Arni protiv Srbije (predstavka br. 32739/04), podnosilac Zeći Arni (Zeqi Arrni) iz Prištine obratio se Sudu zbog propusta organa Republike Srbije da mu se uruči odluka domaćeg suda od 13. januara 1999. godine u vezi sa obustavom isplate penzija.

Nakon što je tužena država 15. septembra 2010. godine podnela zapažanja, podnosilac je u tri navrata pozivan da dostavi svoj odgovor, u pogledu čega se on oglušio, zbog čega je Sud zaključio da ne želi da se nastavi dalji postupak po njegovoj predstavci, pa je slučaj brisan sa liste slučajeva pred Sudom, u smislu člana 37. stava 1. a Konvencije.

U slučaju Sabo protiv Srbije (predstavka br. 44103/06), podnosilac Bela Sabo iz Zrenjanina obratio se Sudu zbog prekomerne dužine parnice za naknadu štete.

U odgovoru na ovu predstavku tužena država, između ostalog, obavestila je Sud da je podnosilac umro 21. juna 2007. godine.

S obzirom da punomoćnik podnosioca predstavke nije, i pored više poziva Suda, obavestio Sud da li ima lica koja žele da nastave započeti postupak, te da nije dostavio propisno punomoćje, ovaj slučaj brisan je sa liste slučajeva pred Sudom, u smislu člana 37. stava 1. c Konvencije.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE