Evropski sud za ljudska prava usvojio je zahtev da se presuda u predmetu Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije razmatra pred Velikim većem

19.03.2013.

Petočlani panel Evropskog suda za ljudska prava usvojio je 18. marta 2013. godine zahteve Republike Srbije i Republike Slovenije da se predmet Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije razmatra pred Velikim većem. Ovaj predmet se odnosi na isplatu stare devizne štednje štedišama koji po raspadu SFRJ nisu mogli da slobodno raspolažu svojim štednim ulozima u bankama čije je sedište u Srbiji (Investbanka) tj. Sloveniji (Ljubljanska banka), a koje su svoja predstavništva imale u drugim tuženim državama (pre svega BiH i Hrvatskoj).

Prethodno je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu koja je objavljena 6. novembra 2012. godine, kojom je utvrdio da je Slovenija prekršila odredbe člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju o ljudskim pravima, kao i član 13 Konvencije u odnosu na podnosioce Ališića i Sadžaka. Iste povrede utvrđene su i u odnosu na Srbiju u vezi sa podnosiocem Šahdanovićem (http://www.zastupnik.mpravde.gov.rs/cr/articles/presude/u-odnosu-na-rs/presuda-alisic-i-drugi-protiv-bih-hrvatske-srbije-slovenije-i-bjr-makedonije-br.-60642-08.html).

Presuda objavljena 6. novembra 2012. godine predstavlja prvu pilot presudu donetu u odnosu na Srbiju. Sud je u ovom predmetu doneo pilot presudu, jer se pred njim nalazi više od 1650 sličnih predstavki koje uključuju više od 8000 podnosilaca, što ukazuje na to da se radi o sistemskom problemu. Ovom presudom Srbija je obavezana da u roku od 6 meseci od nastupanja pravosnažnosti ove presude omogući podnosiocu predstavke, g. Šahdanoviću, ali i svim drugim licima u sličnoj situaciji, da dođu u posed stare devizne štednje pod istim uslovima kao i državljani Srbije koji imaju ušteđevinu u domaćim filijalama srpskih banaka. Odlukom da se predmet iznese pred Veliko veće, ova presuda je stavljena van snage.

Srbija i Slovenija imaće priliku da ponovo iznesu i detaljno obrazlože svoje argumente, koje će ovaj put razmatrati panel Velikog veća, čime će biti prevaziđeni i problemi koji su se odnosili na sastav veća koje je donelo presudu objavljenu 6. novembra 2012. godine.

 

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE