Evropski sud za ljudska prava skinuo sa liste šest predstavki protiv Srbije

21.03.2008.

U šest slučajeva protiv Republike Srbije Evropski sud za ljudska prava doneo je odluke o skidanju predmeta sa liste sudskih predmeta po osnovu člana 37 stav 1 Konvencije.

U predmetima Abraham i Đorić-Francuski sklopljena je vansudska nagodba, pa su podnosioci povukli svoje predstavke pred Sudom. U tim predmetima nema više nikakvih obaveza za Republiku Srbiju.

U predmetu Josipović , Sud je prihvatio jednostranu deklaraciju zastupnika, uprkos protivljenja podnosioca predstavke koji je smatrao «da je iznos naveden u deklaraciji Vlade neprihvatljivo nizak. On je dalje naveo „neefikasnost i korupciju“ u sudstvu Srbije, kao i „potrebu da Sud izvrši pritisak“ na Vladu u tom smislu.» Podnosilac predstavke je na osnovu toga smatrao da brisanje njegovog predmeta ne bi bilo opravdano. Za Republiku Srbiju u ovom slučaju postoji obaveza da plati iznos naknade navedene u odluci. Ista takva obaveza postoji i predmetima Marisavljević , Katić i Jocić koji su završeni sklapanjem prijateljskog poravnanja. Nadzor nad sprovođenjem ove obaveze vrši Komitet ministara Saveta Evrope.

Prednost ovakvog načina rešavanja predmeta je ta što Sud ne donosi presudu, što ne utvrđuje postojanje povrede Konvencije i što je najvažnije, dalji tok predmeta se ne nadzire od Komiteta ministara, osim u vezi sa plaćanjem naknade. Pored toga, izbegnuto je plaćanje većeg iznosa od iznosa ponuđenog u deklaraciji, kao i iznosa troškova postupka.

Ipak, treba imati u vidu da se u svim navedenim slučajevima koji su okončani sklapanjem prijateljskog poravnanja postupak i dalje vodi pred domaćim sudovima, pa je obaveza države da obezbedi da se svi postupci završe pravosnažno, što se i izričito kaže u odluci donetoj u predmetu Katić.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE