Vesti

Kopenhagenska deklaracija

22.05.2018. Sastanak Konferencije na visokom nivou u Kopenhagenu 12. i 13. aprila 2018. godine, na inicijativu danskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope (u daljem tekstu: Konferencija), objavljuje sledeće: 1. Države potpisnice Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) ponovo potvrđuju svoju duboku i stalnu posvećenost Konvenciji i ispunjavanju svoje obaveze prema Konvenciji da svim ljudima pod njihovom nadležnošću obezbede...
detaljnije

Nove izmene Pravila 47 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine

31.12.2015. Nove izmene Pravila 47 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine - strogi uslovi za podnošenje predstavke.
detaljnije

U decembru 2015. godine donete dve odluke u korist Republike Srbije.

31.12.2015. U decembru 2015. godine donete dve odluke u korist Republike Srbije. Detaljnije videti Odluku Mikulović i Vujisić i presudu Stanković i Trajković protiv Srbije.
detaljnije

PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I 29 DRUGIH PROTIV SRBIJE

26.03.2014. U utorak 25. marta 2014. godine Veliko veća Evropskog suda za ljudska prava objavilo je presudu u predmetu Vučković i drugi podnosioci predstavke protiv Srbije. Veliko veće je zaključilo da podnosioci predstavki nisu iskoristili sve pravne lekove koje su imali na raspolaganju zbog navodne diskriminacije, odnosno u vezi sa navodnim povredama člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zabrana diskriminacije), člana 1. Protokola br. 1 (pravo na mirno...
detaljnije

Strožiji uslovi za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava su na snazi

12.02.2014. Pravilo 47 Poslovnika Suda, koje uvodi strožije uslove za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, stupilo je  na snagu 1. januara 2014. godine.  Osmišljeno je sa ciljem da poboljša efikasnost Suda i da ubrza ispitivanje predstavki. Ova izmena Pravilnika uvodi dve velike promene koje su primenljive odmah i pomoći će da se lakše utvrdi da li je predstavka prihvatljiva za razmatranje od strane Suda. Prva velika promena odnosi se na sam obrazac za...
detaljnije

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju u periodu mart 2012. – mart 2013. godine

22.07.2013. Od marta 2012. do marta ove godine Evropski sud za ljudska prava doneo je 14 presuda i sedam odluka u odnosu na predstavke građana Srbije koje su sve objavljene u zbirci koja je predstavljena u Palati „Srbija“ na okruglom stolu koji je  organizovalo Ministarstvo pravde i državne uprave dana 19. jula 2013. godine. Pomoćnik ministra pravde i državne uprave i zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, dr Slavoljub Carić, je na predstavljanju zbirke...
detaljnije

Održana usmena rasprava pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Ališić i drugi“

11.07.2013. Pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava,  u sredu 10. jula 2013. godine, održana je usmena rasprava u predmetu Ališić i drugi podnosioci protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije. Ovaj predmet tiče se stare devizne štednje koja je polagana u filijalama Ljubljanske banke i Investbanke u Bosni i Hercegovini, a koja po raspadu SFRJ nije isplaćena štedišama. Ališić i drugi podnosioci su predstavku podneli protiv pet država sukcesora SFR Jugoslavije....
detaljnije

Usmena rasprava pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR

5.07.2013. Usmena rasprava pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i BJR Makedonije održaće se u sredu 10. jula 2013. godine u Strazburu. Ovaj predmet se odnosi na isplatu stare devizne štednje štedišama koji po raspadu SFRJ nisu mogli da slobodno raspolažu svojim štednim ulozima u bankama čije je sedište u Srbiji (Investbanka) odnosno Sloveniji (Ljubljanska banka), a koje su svoja predstavništva imale u drugim...
detaljnije

Zasedanje Velikog veća u vezi sa dnevnicama rezervista koji su bili angažovani u Jugoslovenskoj vojsci 1999. godine.

21.05.2013. U sredu, 15. maja 2013. godine u 9.15 časova održano je zasedanje Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Vučković i drugi podnosioci predstavke protiv Srbije. Predmet se odnosi na isplatu dnevnica svim rezervistima koji su bili angažovani u Jugoslovenskoj vojsci za vreme NATO intervencije u Srbiji od marta do juna 1999. godine. Svih trideset podnosilaca predstavke su državljnjani Srbije, koji uglavnom žive u niškoj oblasti (Srbija). Svi oni su bili mobilisani...
detaljnije

Osnovan Savet za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava

30.04.2013. 29. april 2013. godine, Beograd Vlada Republike Srbije je donela odluku o obrazovanju Saveta za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava kao povremenog radnog tela Vlade, na period od pet godina, sa zadatkom da prati odnose sa Evropskim sudom i nadležnim organima Republike Srbije daje predloge, mišljenja i stručna obrazloženja u vezi sa tim. Savet će se u domenu odnosa sa Evropskim sudom za ljudska prava baviti analizom slučajeva sa kojima se Republika Srbija suočava,...
detaljnije

 

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE