Prikaz presude u predmetu Jovičić protiv Srbije 65474/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 3. oktobra 2019. godine objavio presudu u predmetu Jovičić protiv Srbije 65474/16. Presudu je doneo tročlani odbor Suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

Podnosilac predstavke se pozvao na povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju zbog odloženog izvšenja domaće presude donete u njegovu korist protiv dužnika državnog/društvenog preduzeća.

Sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju pozivajući se na svoju praksu u sličnim slučajevima protiv Srbije (npr. Kačapor i dr., Crnišanin i dr) i obavezao je Republiku Srbiju da podnosiocu predstavke na ime nematerijalne štete isplati iznos od 2.000 evra.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE