Presuda u predmetu Stojković protiv Srbije, doneta 22. januara 2019. godine, predstavka broj 24899/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 22. januara 2019. godine doneo presudu u predmetu Stojković protiv Srbije, predstavka broj 24899/15.

Podnositeljka predstavke se, prema članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), prituživala na prekomernu dužinu trajanja domaćeg upravnog postupka u kome je bila stranka.

Sud je utvrdio da je predmetni postupak o kome je reč započet je 10. oktobra 2005. godine, kada je podnositeljka predstavke izjavila žalbu protiv prvostepene upravne odluke od 28. septembra 2005. godine. Postupak je pravosnažno okončan 17. marta 2011. godine. Takođe, Ustavni sud je 4. novembra 2014. godine odbio ustavnu žalbu podnositeljke predstavke sa obrazloženjem da postupak u određenoj meri jeste trajao prekomerno zbog ponašanja upravnih organa, ali da ni u jednom trenutku podnositeljka nije trpela neizvesnost u pogledu ishoda postupka.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je istakla da predmetni postupak nije trajao nerazumno dugo, oslanjajući se na argumente Ustavnog suda.

Međutim, Sud je konstatovao da je prethodno već imao prilike da razmatra slične predstavke podnete protiv Srbije u kojima je utvrđivao povredu člana 6. stav 1. Konvencije. Sud je, zatim, bez daljeg obrazloženja, utvrdio da u ovom predmetu nisu ponuđeni dokazi koji bi ga ubedili da odluči drugačije u odnosu na pomenute predmete u kojima je utvrđivao povredu.

U skladu sa tim, Sud je utvrdio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i dodelio podnositeljki određene iznose na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka (2.000 evra i 500 evra).

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE