Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15).

Podnosioci predstavki su se, prema članu 6. stav 1. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), žalili na dužinu trajanja raznih krivičnih i parničnih postupaka.

Svi podnosioci predstavki su prethodno izjavljivali ustavne žalbe Ustavnom sudu. Ustavni sud je u svim predmetima doneo odluke u kojima je podnosiocima utvrdio povredu njihovog prava na suđenje u razumnom roku i dosudio im, na ime naknade nematerijalne štete, određene iznose.  

Vlada se protivila tome da predstavke ispituje tročlani Odbor. Sud nije prihvatio ovaj prigovor.

Imajući u vidu odluke Ustavnog suda, Vlada je istakla i prigovor da su svi podnosioci predstavki izgubili status žrtve i da je utvrđivanje povrede prava i dosuđivanje naknade nematerijalne štete od strane Ustavnog suda, predstavljalo dovoljno obeštećenje za kršenje prava podnosilaca na suđenje u razumnom roku.

Sud je smatrao da je ovaj prigovor o gubitku statusa žrtve blisko povezan sa suštinom pritužbi i da o njemu treba da bude odlučeno zajedno sa meritumom.

Razmatrajući meritum, Sud je podsetio na to da status „žrtve“ podnosilaca predstavki, u smislu člana 34. Konvencije, zavisi od činjenice da li su domaći organi priznali, bilo izričito ili prećutno, navodnu povredu Konvencije i, ako je neophodno, pružili odgovarajuće obeštećenje u vezi sa povredom.

Sud je najpre konstatovao da je Ustavni sud utvrdio da je povređeno pravo podnosilaca predstavki na suđenje u razumnom roku, čime je potvrdio povredu na koju se podnosioci žale i delotvorno zadovoljio prvi uslov utvrđen praksom Suda.

Sud je dalje istakao da status žrtve podnosilaca predstavki zavisi od toga da li je pruženo obeštećenje bilo adekvatno i dovoljno, s obzirom na pravično zadovoljenje, kako je propisano članom 41. Konvencije. S tim u vezi, Sud je podsetio da se u predmetima koji se odnose na dužinu trajanja postupka, jedna od karakteristika dovoljnog obeštećenja, koje može da otkloni status žrtve stranke, odnosi na dodeljeni iznos. Ovaj iznos zavisi, posebno, od karakteristika i delotvornosti pravnog leka. Stoga su zemlje, kao Srbija, koje su izabrale pravno sredstvo stvoreno i da ubrza postupak i da dodeli naknadu, slobodne da dodele iznose koji, iako su niži od onih koje dodeljuje Sud, nisu nerazumni.

Sud je istakao da ocena toga da li se dodeljeni iznos može smatrati razumnim mora sagledati u svetlu svih okolnosti slučaja. Ovo uključuje ne samo trajanje postupka u konkretnom slučaju, već  i vrednost dosuđenog iznosa u svetlu životnog standarda države u pitanju i činjenice da će naknada štete na osnovu nacionalnog sistema generalno biti dosuđena i isplaćena mnogo brže nego što je to slučaj ako o predmetu odlučuje Sud na osnovu člana 41. Konvencije.

U svetlu raspoloživog materijala i s obzirom na konkretne okolnosti slučajeva, Sud je smatrao da iznosi koji su dosuđeni podnosiocima ne mogu da budu smatrani dovoljnim, odnosno da ne predstavljaju odgovarajuće obeštećenje za pretrpljene povrede. Sud je, stoga, zaključio da podnosioci predstavki nisu izgubili status žrtve, u smislu člana 34. Konvencije i da ovaj prigovor Vlade mora da bude odbijen.

S obzirom na navedeno, i posebno na ocenu Suda u vezi statusa žrtve podnosilaca predstavki, Sud je zaključio da je u ovom predmetu dužina postupka bila preterana i da nije ispunila zahtev „razumnog vremena“, iz kog razloga je utvrdio da je podnosiocima povređen član 6. stav 1. Konvencije i dosudio im određene iznose na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE