Presuda u predmetu Okilj protiv Srbije, objavljena 28. maja 2019. godine, predstavka broj 16019/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 28. maja 2019. godine objavio presudu u predmetu Okilj protiv Srbije, predstavka broj 16019/15.

Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu je odlučivao tročlani odbor, pa je presuda postala pravnosnažna 28. maja 2019. godine, danom objavljivanja.

Podnosilac predstavke se prituživao prema članu 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog dužine trajanja postupka u kome je podnosilac zahtevao da mu se utvrdi pravo svojine nad 265 akcija kompanije Tri Grozda a.d. Beograd. Naime, postupak je pravnosnažno okončan nakon više od šest godina od dana podnošenja tužbe.

Podnosilac je nakon toga podneo ustavnu žalbu.

Ustavni sud je 23. septembra 2014. godine utvrdio povredu prava podnosioca predstavke na suđenje u razumnom roku i konstatovao da je utvrđivanje povrede predstavljalo dovoljnu pravičnu naknadu u posebnim okolnostima ovog predmeta, jer je nominalna vrednost spornih akcija bila tek nešto veća od 200 evra i da je slučaj zbog toga za podnosioca predstavke bio od manjeg značaja. Takođe, Ustavni sud je smatrao da je podnosilac predstavke doprineo dužini trajanja parničnog postupka time što nije ranije podneo ustavnu žalbu.

Vlada je tvrdila da podnosilac predstavke više ne može tvrditi da je žrtva, jer je Ustavni sud priznao povredu koja je predmet prigovora, a utvrđenje povrede je predstavljalo dovoljnu pravičnu naknadu u okolnostima ovog predmeta, a kako je obrazloženo u odluci Ustavnog suda.

Podnosilac predstavke je osporio navode Vlade da je u pitanju spor malog značaja i naveo da, iako je nominalna vrednost spornih akcija bila zaista beznačajna, njihova tržišna vrednost iznosila je više od 3.000 eura u 2006. godini, za vreme trajanja parničnog postupka u pitanju.

Sud se nije složio sa stavom Ustavnog suda. Naime, Sud smatra da podnosilac predstavke nije mogao sprečiti da dužina parničnog postupka postane prekomerna podnošenjem ustavne žalbe ranije jer ustavna žalba jednostavno nije preventivni pravni lek. Sud je istakao da Ustavni sud ne može narediti da se postupak ubrza sve dok njegova dužina već nije postala prekomerna i da u tom smislu utvrđuje povredu prava na suđenje u razumnom roku. Ustavna žalba se stoga razlikuje od, na primer, žalbe protiv ćutanja administracije koja se može koristiti za ubrzavanje upravnog postupka i sprečavanje njihove prekomerne dužine (videti Vuković protiv Crne Gore (odl.), Br. 18626/11, §§ 30–31, 27. novembar 2012). Shodno tome, Sud smatra da podnosilac predstavke nije doprineo dužini parničnog postupka i da u tim okolnostima, utvrđivanje povrede od strane Ustavnog suda nije predstavljalo dovoljno obeštećenje (suprotno od Milosavljević protiv Srbije (odl.), Br. 21603/07, 5. novembar 2013).

Iz navedenih razloga Sud je utvrdio da podnosilac predstavke i dalje može tvrditi da je „žrtva“ u smislu člana 34. Konvencije i da prigovor Vlade mora biti odbačen.

Zbog utvrđene povrede člana 6. stav 1. Konvencije, Sud je naložio Vladi da podnosiocu isplati 1000 evra na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete u roku od tri meseca od dana objavljivanja presude.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE