Presuda u predmetu Nikolić protiv Srbije, doneta 19. marta 2019. godine, predstavka broj 41392/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 19. marta 2019. godine doneo presudu u predmetu Nikolić protiv Srbije, predstavka broj 41392/15.

Podnositeljka predstavke se prituživala u odnosu na domaći parnični postupak u kome je istakla zahtev za naknadu štete zbog izgubljene zarade, do čega je došlo usled automobilske nesreće. Konkretno, podnositeljka se prituživala da je dužina pomenutog parničnog postupka bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“ iz čl. 6. i 13. Konvencije.

Sud je, najpre, utvrdio da je predmetni parnični postupak trajao sedam godina i osam meseci u dva nivoa sudske nadležnosti. Pored toga, Sud je utvrdio da je ishod spora bio važan za podnositeljku predstavke, imajući u vidu da se ticao izgubljenih zarada.

Sud je zatim konstatovao da je do sada često utvrđivao povredu člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima se pokreću slična pitanja kao u ovom predmetu, ukazujući pri tome na svoju praksu iz predmeta Nemet protiv Srbije, Blagojević protiv Srbije i Ković i drugi protiv Srbije. Imajući to u vidu, Sud je samo konstatovao da je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen i da nije utvrdio nijednu činjenicu koja bi ga navela da odluči drugačije u ovom predmetu. S toga, Sud je zaključio da je dužina predmetnog parničnog postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“, pa je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

Takođe, Sud je odlučio da nije potrebno posebno razmatrati identične pritužbe podnositeljke na osnovu člana 13. Konvencije.

Imajući u vidu da je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije, Sud je utvrdio da Republika Srbija treba da isplati podnositeljki predstavke iznos od 2.100 evra na ime naknade nematerijalne štete i 500 evra na ime naknade pretrpljenih troškova.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE