Presuda u predmetu Knežević i drugi protiv Srbije, doneta 9. oktobra 2018. godine, predstavka broj 54787/16 i šest drugih predstavki

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 9. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Knežević i drugi protiv Srbije, predstavka broj 54787/16 i šest drugih predstavki.

Reč je o prvoj presudi u kojoj je Sud ocenjivao da li je visina naknade nematerijalne štete koja je dosuđena od strane redovnih sudova na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova dovoljna i adekvatna. Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu je odlučivao tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 9. oktobra 2018. godine.

Podnosioci predstavke su se na osnovu člana 6. stav 1. Evropske konvencije z azaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) prituživali na povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na domaće izvršne postupke.

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova (koji je bio na snazi od 1. januara 2014. godine do 1. januara 2016. godine) nadležni viši sud je odlučivao o pritužbama podnosilaca o nerazumno dugom trajanju domaćih izvršnih postupaka. Konkretno, Viši sud u Čačku je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na sve podnosioce i dodelio im naknadu nematerijalne štete u iznosima od 80 do 300 evra.

Nakon toga, svi podnosioci su izjavili ustavne žalbe Ustavnom sudu koji je utvrdio da je, usled neizvršenja pravosnažnih presuda donetih u korist podnosilaca predstavki, došlo do povrede njihovog prava na mirno uživanje imovine. Ustavni sud je, posledično, dodelio podnosiocima predstavki i materijalnu štetu u iznosima koji su dodeljeni domaćim presudama koje su ostale neizvršene. Međutim, Ustavni sud je odbacio njihove pritužbe da su prethodno dodeljene naknade na ime povrede njihovog prava na suđenje u razumnom roku nedovoljne.

Oslanjajući se na predmet Vidaković protiv Srbije, Vlada je istakla prigovor nedostatka statusa žrtve na strani podnosilaca, ističući da je naknada dodeljena od strane domaćih sudova adekvatna i dovoljna, a posebno imajući u vidu tešku socio-ekonomsku situaciju u zemlji i ograničene budžetske resurse, kao i prirodu ovog pravnog sredstva.

Sud je konstatovao da su naknade koje su domaći sudovi dodelili u ovim predmetima značajno niže u poređenju sa iznosima koje je Sud dodeljivao u predmetima koji se tiču neizvršenja domaćih presuda donetih protiv preduzeća sa pretežnim društvenim kapitalom. Stoga je Sud odbio prigovor nedostatka statusa žrtve.

Razmatrajući osnovanost pritužbi, Sud je utvrdio da je dužina predmetnih izvršnih postupaka bila prekomerna i da nije ispunjen uslov „razumnog roka“, imajući u vidu da su predmetne presude izvršene sa zakašnjenjem od pet do sedam godina, a da Vlada nije pružila adekvatno opravdanje za takvo postupanje. Posledično je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije.

Dodatno, Sud je utvrdio da Republika Srbija treba da isplati svakom podnosiocu predstavke iznos od 2.000 evra na ime nematerijalne štete i pretrpljenih troškova, umanjeno za iznose koji su po istom osnovu već isplaćeni na domaćem nivou.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE