Prikaz odluke u predmetu Sabiha Žunić Leković protiv Srbije, broj 43076/20

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 19. maja 2022. godine doneo, a 9. juna 2022. objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Sabiha Žunić Leković protiv Srbije.

Podnositeljka se prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju, usled neizvršenja, odnosno odloženog izvršenja pravosnažne domaće presude usvojene protiv društvenog/državnog preduzeća.

Vlada je u svojim Zapažanjima istakla da je odluka na čije se neizvršenje podnositeljka prituživala već izvršena u njenu korist, te je predložila da Sud odbaci predstavku zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, jer o navedenom podnositeljka nije obavestila Sud. Podnositeljka se na ove navode Vlade nije izjasnila.

Nakon ispitivanja slučaja, Sud se uverio u istinitost tvrdnji Vlade i uočio da je 15. decembra 2020. godine podnositeljki u celosti isplaćen iznos dosuđen domaćom odlukom.

Kako podnositeljka nije obavestila Sud o ovoj informaciji koja predstavlja samu suštinu predstavke, niti je dala bilo kakvo objašnjenje za takav propust, Sud je zauzeo stav da je ovakvo ponašanje očigledno u suprotnosti sa svrhom prava na pojedinačnu predstavku.

S obzirom da je podnositeljka svoju predstavku podnela putem punomoćnika iz reda advokata, Sud je takođe konstatovao da advokati, u skladu sa svojom profesijom, moraju pokazati visoku profesionalnu razboritost i smislenu saradnju u radu sa Sudom, štedeći ga od neozbiljnih pritužbi.

Stoga advokati i pre i nakon pokretanja postupaka pred Sudom treba da se marljivo raspitaju o svim detaljima i okolnostima slučaja, striktno se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka, pri čemu su takođe dužni da i svoje klijente podstaknu da učine isto. U protivnom, namerna ili nemarna zloupotreba resursa Suda može narušiti kredibilitet rada advokata u očima Suda, ali i dovesti do situacije da se pojedinim advokatima zabrani zastupanje podnosilaca.

S obzirom na gore navedeno, Evropski sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku, u skladu sa odredbama člana 35. st. 3(a) i 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE