Prikaz odluke u predmetu Gopić i 3 drugih protiv Srbije 32878/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) 3. oktobra 2019. godine objavio odluku o nedopuštenosti u predmetu Gopić i 3 drugih protiv Srbije 32878/16.

Podnosioci predstavki su se žalili na neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka donetih u njihovu korist protiv preduzeća u državnom/društvenom vlasništvu. Vlada je obavestila Sud da podnosioci nisu prijavili svoja potraživanja u stečajnim postupcioma koji su pokrenuti protiv dužničkih preduzeća i da na taj način nisu isrpeli sva pravna sredstva koja su im bila na raspolaganju u domaćem pravnom sistemu.

Sud je ovaj prigovor Vlade odbacio, ali je po službenoj dužnosti primenio pravilo roka od šest meseci za podnošenje predstavke navodeći da je trebalo da podnosioci podnesu svoje predstavke ovom Sudu u roku od šest meseci od dana okončanja izvršnih postupaka u svojim predmetima. Naime, svi izvršni postupci pokrenuti protiv navedenih preduzeća prekinuti su po sili zakona pokretanjem stečajnih postupaka protiv istih preduzeća u toku 2009. i 2010. godine.  Kako su predstavke podnete Sudu tek 2016. godine, Sud je utvrdio da su predstavke podnete neblagovremeno i odbacio ih u skladu sa članom 35., stavovima 1. i 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE