Prikaz odluke Milinković protiv Srbije (predstavka broj 20854/15)

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 17.maja 2022. godine doneo, a 9. juna 2022. objavio objavio odluku tročlanog sudijskog Odbora u predmetu Milinković protiv Srbije.

Podnosilac se prituživao na povredu iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) zbog izostanka javne rasprave pred Upravnim sudom prilikom odlučivanja o njegovoj tužbi.

OKOLNOSTI SLUČAJA

Podnosilac je bio zaposlen kao čuvar u Kazneno – popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Dok je bio na dužnosti, jedan od osuđenika te institucije je pobegao. Zbog ovog događaja je protiv podnosioca pokrenut disciplinski postupak.

Nakon sprovedenog postupka, disciplinska komisija je 29. jula 2009. godine podnosioca oglasila odgovornim za težu povredu dužnosti iz radnog odnosa i izrekla mu je disciplinsku meru prestanka radnog odnosa. Ovu odluku je potvrdio drugostepeni upravni organ 24. avgusta 2009. godine.

Odlučujući o tužbi podnosioca, Upravni sud je, bez održavanja usmene rasprave koju je podnosilac izričito zahtevao, tužbu odbio kao neosnovanu 23. septembra 2011. godine.

Podnosilac je protiv presude Upravnog suda podneo Ustavnom sudu ustavnu žalbu pritužujući se, pored ostalog, što Upravni sud nije održao usmenu raspravu.

Ustavni sud je odabacio kao očigledno neosnovanu ustavnu žalbu podnosioca, te ukazao da održavanje javne rasprave nije pravilo u postupku sudske kontrole.

OCENA SUDA

Navodna povreda člana 6. stav 1. Konvencije

Prilikom razmatranja pritužbe podnosioca, Sud je utvrdio da je Državna zajednica Srbije i Crne Gore pri ratifikaciji Konvencije stavila rezervu na pravo na javnu raspravu predviđenu članom 6. stav 1. Konvencije u odnosu na upravne sporove, te da se u upravnim sporovima saglasno tada važećem članu 32. Zakona o upravnim sporovima, po pravilu, ne održavaju javne rasprave. Ovu rezervu je Vlada Republike Srbije povukla 10. maja 2011.godine.

Sud je odlučujući o predstavci razmatrao pomenutu rezervu, te ispitivao njenu usklađenost sa članom 57. Konvencije, ukazujući na svoju praksu (videti, pored ostalog, predmet Belilos protiv Švajcarske, od 29. aprila 1988. godine, stav 55, Serija A br. 132).

Sud je ocenio da se predmetna rezervane ne može smatrati „rezervom opšteg karaktera“, u smislu člana 57. stav 1 Konvencije, jer se odnosi na određenu odredbu Konvencije i konkretnu odredbu domaćeg prava.

Dalje, Sud je konstatovao da je u tekstu predmetne rezerve naveden i broj službenog lista u kome je objavljen Zakon o upravnim sporovima na čiju se odredbu rezerva odnosila, tako da je svako ko je bio zainteresovan mogao da identifikuje tačnu odredbu o kojoj je reč, a što je u skladu sa odredbom člana 57. stav 2. Konvencije.

Saglasno iznetom, Sud je ocenio da je rezerva Republike Srbije koja se odnosila na odredbu člana 6. stav 1. Konvencija bila u skladu sa članom 57. Konvencije.

Shodno napred navedenom, Sud je uvažio prigovor Vlade i konstatovao da je pritužba podnosioca ratione materiae nespojiva sa odredbama Konvencije u smislu člana 35, te je predstavku odbacio u skladu sa odredbom člana 35. stav 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE