Odluka u predmetu Nišević Tadić protiv Srbije, objavljena 18. oktobra 2018. godine, predstavka broj 64232/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 18. oktobra 2018. godine objavio odluku u predmetu Nišević Tadić protiv Srbije, predstavka broj 64232/16.

Podnositeljka predstavke se prema članu 6. stav 1. Konvencije prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na domaći parnični postupak.

Podnositeljka je u predstavci istakla da je predmetni parnični postupak započet u aprilu 2002. godine, kao i da je ona bila jedan od tri inicijalna tužioca. Prvostepena presuda je doneta u junu 2013. godine, a drugostepena presuda u oktobru 2013. godine. Navela je još da je u decembru 2013. godine izjavila ustavnu žalbu o kojoj je Ustavni sud odlučio u aprilu 2016. godine.

U odgovoru na pomenute pritužbe, Vlada je najpre navela da je sporni parnični postupak pokrenut 2002. godine, ali samo od strane dva tužioca, a da je podnositeljka tek u novembru 2011. godine podnela zahtev za stupanje u parnicu kao treći tužilac, što je prihvaćeno na ročištu održanom u martu 2013. godine. Pored toga, Vlada je istakla da se odluka Ustavnog suda iz aprila 2016. godine nije odnosila na podnositeljku predstavke, odnosno da je Ustavni sud o ustavnoj žalbi podnositeljke predstavke odlučio tek u oktobru 2017. godine.

Imajući navedeno u vidu, Sud je odlučio da proglasi predstavku za neprihvatljivu zbog zloupotrebe prava na predstavku. Naime, Sud je utvrdio da je podnositeljka predstavke svesno zasnovala svoju predstavku na netačnim činjenicama i da nije dostavila Sudu potpunu i važeću dokumentaciju. Sud je istakao i da je ona, u tom pogledu, morala bolje da poznaje Poslovnik i praksu Suda, jer je advokat.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE