Српски ћирилица Srpski latinica

 

Извршење пресуда Европског суда за људска права Стојановић, Јованчић и Милошевић против Србије

18.01.2011.

Комитет министара Савета Европе усвојио завршне резолуције у три случаја против Републике Србије (Стојановић, Милошевић и Јованчић), констатујући да је Република Србија у потпуности испунила обавезе утврђене пресудама које су донете у овим случајевима.

САВЕТ ЕВРОПЕ КОМИТЕТ МИНИСТАРА

 

Одлука ЦМ/РесДХ(2011)

Извршење пресуда Европског суда за људска права
Стојановић, Јованчић и Милошевић против Србије


(Представке бр. 34425/04, 38968/04 и 32484/03, пресуде од 19/05/2009, 05/10/2010 и 18/01/2011, правоснажне 19/08/2009, 05/10/2010 и 18/01/2011)

Комитет министара, према условима члана 46. став 2. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, који предвиђа да Комитет надзире извршење правоснажних пресуда Европског суда за људска права (у даљем тексту: “Конвенција” и “Суд”);

У вези са пресудама које је Суд доставио Комитету пошто су постале правоснажне;

Подсећајући да се повреда Конвенције утврђена од стране Суда у овим предметима односи на незаконито мешање у преписку подносилаца представке од стране затворских власти (повреда члана 8.) (види детаље у Прилогу);

Пошто је Влада Тужене државе позвана да обавести Комитет о предузетим мерама ради испуњења обавезе према члану 46. став 1. Конвенције да се придржава пресуда;

Пошто је размотрио информације које је Влада доставила у складу са Пословником Комитета за примену члана 46. става 2. Конвенције;

Подсећајући да утврђивање повреда од стране Суда првенствено захтева исплату правичног задовољења досуђеног пресудама, усвајање од стране Тужене државе, где је одговарајуће,

- индивидуалних мера ради окончања повреда и елиминисања њихових последица како би се постигао реститутио ин интегрум у највећој могућој мери; и

- генералних мера ради спречавања сличних повреда;

ПРОГЛАШАВА, пошто је размотрио мере које је Тужена држава предузела (види Прилог), да је она испунила обавезе према члану 46. став 2. Конвенције у овим предметима и

ДОНОСИ ОДЛУКУ да се разматрање ових предмета заврши.

Прилог уз Одлуку ЦМ/РесДХ(2011)

Информација о предузетим мерама ради извршења пресуда у предметима

Стојановић, Јованчић и Милошевић против Србије

Уводни резиме предмета


Ови предмети односе се на повреду права подносилаца представке на поштовање приватног живота зато што су затворске власти незаконито отварале њихову преписку са домаћим органима и Судом (повреда члана 8.).

Суд је констатовао да судска одлука није никада донета према домаћем закону у вези са мешањем у преписку подносилаца представке и да су у вези са тим сама законска правила и прописи неодређени. Према томе, он је закључио да мешање у преписку подносилаца представке није у “складу са законом”.

I. Индивидуалне мере

Суд је утврдио да утврђивање повреде само по себи представља довољно правично задовољење сваке нематеријалне штете коју су подносиоци представки претрпели. Сходно томе, Комитет министара није сматрао да су неопходне друге индивидуалне мере.

II. Генералне мере

Органи Тужене државе су предузели један број мера са циљем да се елиминише незаконито мешање затворских власти у преписку затвореника.

1) Законодавне мере: Ради усклађивања са стандардима Конвенције у вези са затворском преписком, Закон о извршењу кривичних санкција измењен је 11/09/2009. Члан 75 измењеног закона гарантује затвореницима неограничено право на преписку. Ово право може бити ограничено само судском одлуком. Управа за извршење затворских санкција је 20/10/2005, пре измене закона, тражила је од свих затвора у земљи у писаној форми да не отварају дописе затвореника и да поштују право на преписку.

2) Објављивање и достављање пресуда: Пресуда Суда је преведена на српски и објављена у “Службеном гласнику” (број 54/2009) као и на Интернет страници Заступника Владе (www.заступник.гов.рс). Заступник Владе доставио је пресуду Министарству правде са молбом да се достави свим затворским властима у земљи. Он је такође објавио стручни коментар у вези са овом пресудом у правном часопису “Параграф”.

III. Закључци Тужене државе

Влада сматра да нису потребне индивидуалне мере и да ће усвојене генералне мере спречити сличне повреде као и да је Србија тиме испоштовала своје обавезе према члану 46. став 2. Конвенције.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ