Српски ћирилица Srpski latinica

 

Виктор Јухас Ђурић против Србије (п. бр. 48155/06)

Пресудом број 48155/06 од 7. јуна 2011. године Европски суд за људска права, поводом представке Виктора Јухаса Ђурића, утврдио је да Република Србија није прекршила члан 6 став 1 Конвенције о људским правима (право на приступ суду и право на суђење у разумном року), као и члан 34 (ометање права на представку).

Подносилац, по занимању адвокат, истакао је да је тиме што је Окружни суд у Суботици потврдио одлуку Општинског суда у Суботици, којом се тај суд огласио стварно ненадлежним за поступање у погледу наплате трошкова за обављање службене одбране на саслушању осумњиченог у полицији, дошло до повреде његовог права на приступ суду.

Заступник Републике Србије истакао је два приговора у вези са допуштеношћу представке (одсуство знатне штете на страни подносиоца и неисцрпљивање унутрашњих правних средстава).

Први приговор, базиран на новом критеријуму допуштености, уведеном Протоколом 14, Суд није прихватио, сматрајући да један од три услова за примену члана 35 став 3б, а ради се о томе да поштовање људских права не захтева разматрање представке у меритуму, није био испуњен. Наиме, по мишљењу Суда, именовање браниоца осумњиченом у преткривичном поступку, од стране полиције, представља један од кључних елеманата за функционисање правног система Републике Србије, нарочито када изјаве узете у тој фази поступка, могу касније да се користе на суђењу, што указује на то да се не ради о тривијалној ствари.

Други приговор, у вези са неисцрпљивањем унутрашњих правних средстава (управни поступак и управни спор пред Врховним судом), тицао се суштине ове правне ствари, због чега је Суд одлучио да га размотри заједно са меритумом.

У вези са тим Суд је сматрао да није његов задатак да одлучи који је домаћи суд надлежан да расправи захтев подносиоца за наплату трошкова насталих у преткривичном поступку. Домаћи судови су сматрали да се ради о управној ствари, образложивши свој став. Сходно томе, подносилац је требало да потражи заштиту у управном поступку, а затим је могао да се у било ком тренутку обрати Врховном суду. Заступник је пружио доказ Суду да је Врховни суд, као и Врховни војни суд, одлучивао у управним споровима, као споровима пуне јурисдикције, док подносилац Суду није пружио ниједан доказ да су се грађански судови у ситуацији као што је његова оглашавали стварно надлежним.

На основу свега тога, Суд је закључио да није дошло до повреде права на приступ Суду.

С обзиром да је судски поступак пред две судске инстанце трајао две године, Суд је притужбу у вези са дужином судског поступка прогласио очигледно неоснованом.

Најзад, у вези са притужбом у погледу наводног ометања права на индивидуалну представку, Суд је сматрао да није било довољне чињеничне основе да се изведе закључак да је Република Србија, на било који начин ометала право подносиоца на индивидуалну представку.

Овај случај показује од коликог је значаја за одбрану Републике Србије пред Судом пракса домаћих судова. Наиме, за закључак Суда да подносиоцу нијебило ускраћено право на приступ Суду, а то је била суштина његових притужби, кључно је било достављање Суду праксе управног одељења  Врховног суда, на основу чега је заступник могао уверити Суд, да је заштита у управном поступку и у управном спору не само теоријског, него и практичног, па самим тим и делотворног карактера.


Преузми пресуду (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ