Српски ћирилица Srpski latinica

 

Симић против Србије (29908/05)

Европски суд за људска права је поводом представке бр. 29908/05, подносиоца Живана Симића против Србије, дана 24. новембра 2009. године, објавио пресуду, којом је утврђена повреда права на правично суђење – у разумном року - прописана чланом 6 ставом 1 Европске конвенције о људским правима и основним слободама, у вези са домаћим поступком – радним спором, који је трајао од 1998 до 2006 године. Подносиоцу представке је на име накнаде нематеријалне штете због претрпљене повреде права, досуђен износ од 600 евра у динарској противвредности, који је држава обавезна да исплати у року од три месеца од дана правоснажности пресуде, која наступа 24. фебруара 2010. године, уколико ниједна од страна не затражи да предмет буде изнет Великом већу.

Суд је одбио део подносиочевог захтева до износа од 30.000 евра на име нематеријалне штете, а одбацио захтев за исплату трошкова поступка пред домаћим судом и Судом, јер подносилац, нити је определио трошкове, нити их је документовао, да би доказао, да су били стварни, неопходни и у разумном износу.

Суд је у пресуди подсетио да се у светлу околности конкретног домаћег поступка, разумност његовог трајања, разматра у складу са критеријумима које је Суд одредио кроз своју праксу, а то су: сложеност случаја, вођење поступка од стране подносиоца и надлежног органа, као и значај предмета спора за подносиоца. Суд је подсетио да радни спорови захтевају посебну пажњу. Захтев разумног трајања поступка, појачан је у случају када је домаћим правом прописано да се спорови морају решити у одређеном року. Суд се позвао на своју праксу у предметима против државе, у којој је, у сличним случајевима, често налазио повреду члана 6 става 1 Конвенције. Суд је нашао да му није предочен ниједан аргумент који би водио супротном закључку, па је имајући у виду своју праксу, нашао да је дужина трајања поступка била претерана и супротна захтеву „разумног трајања“.

Пракса у односу на одговорну државу, на коју се Суд позвао у овом предмету, су пресуде  - Стевановић против Србије , бр 26642/05 од 9. октобра 2007. године, ставови 53 и 55 и Станковић против Србије – бр. 29907/05 од 16. децембра 2008. године.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ