Српски ћирилица Srpski latinica

 

Рашковић и Милуновић против Србије (п. бр. 1789/07 и 28058/07)

Дана 31. маја 2011. године Европски суд за људска права (Суд)  је објавио пресуду у предмету Рашковић и Милуновић против Републике Србије (представке бр. 1789/07 и 28058/07).

Подноситељке представки, гђа Зорица Рашковић и гђа Дана Милуновић, су поднеле представке Суду 14. децембра 2006. године, односно 25. јуна 2007. године и позвале се на повреду члана 6. (1) Конвенције (због прекомерно дугог трајања поступка извршења правоснажних пресуда) и члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију (због повреде права на имовину) због предметног неизвршења домаћих правоснажних пресуда. Представке су поднете у вези са прекомерно дугим трајањем извршења домаћих правоснажних пресуда донетих у корист подноситељки представки којима је Општински суд у Новом Пазару обавезао дужника – друштвено предузеће „Памучна предионица“ ДОО, да подноситељкама представки исплате одговарајуће износе на име потраживања по основу накнаде зараде на коју су оне имале право у одговарајућем периоду, трошкова парничног поступка и одговарајућих доприносе за пензионо и здравствено осигурање.

Овом пресудом Суд је утврдио да је подноситељкама представке повређено право на суђење у разумном року загарантовано чланом 6. ставом 1 и право на мирно уживање имовине загарантовано чланом 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, позивајући се на установљену праксу у пресудама Качапор и друге против Србије и Црнишанин и друге против Србије.

Суд је обавезао Републику Србију
а) да из сопствених средстава исплати подноситељкама представки износе досуђене домаћим правоснажним пресудама у року од 3 месеца од дана правноснажности ове пресуде,

б) да у истом периоду свакој од подноситељки представки исплати по 6.200,00 евра на име нематеријалне штете и по 600 евра на име трошкова поступка,

све у динарској противвредности на дан исплате, најкасније у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.У образложењу пресуде Суд је као у раније донетим пресудама Р. Качапор и Црнишанин против Србије, утврдио да је држава одговорна за дугове предузећа која су претежно у друштвеној својини. У осврту на релевантно домаће право и праксу Суд је посебно истакао да је Уставни суд у својим одлукама (Уж.-95/2008 и Уж.143/2007) од 29. новембра 2009. године и 4. децембра 2009. године, испитивао жалбе лица која су раније била запослена у једном од предузећа у оквиру „Рашка“ холдинг компаније, и која су приликом раскида радног односа добила одговарајућу отпремнину. Ова лица су пред Општинским судом у Новом Пазару захтевала извршење пресуда које се односе на њихова потраживања из радног односа, али је Општински и затим и Окружни суд одбио њихов захтев јер су сматрали да су њихова права из радног односа престала исплатом отпременине. Уставни суд је утврдио да су подносиоци уставне жалбе имали право на отпремнину као и право на одговарајуће накнаде по основу радног односа (пре раскида радног односа).

Иако је заступник имао увид у наведене одлуке Уставног суда, став других државних органа (Министарство економије и регионалног развоја, Министарство финансија) био је такав да држава треба да изнесе своју одбрану.

С обзиром на поменуту праксу Уставног суда, као и на ранију праксу Европског суда за људска права било је јасно да ће бити утврђена повреда права на мирно уживање имовине.

У погледу повреде члана 6. Конвенције напомињемо да је Суд констатовао да је период неизвршења трајао између 3 године и 11 месеци и 6 година и 7 месеци, као  и да извршни суд није донео никакав формални акт којим би прекинуо поступак извршења за време трајања реструктурирања предузећа.Преузми пресуду (српски) или (english).

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ