Српски ћирилица Srpski latinica

 

ПРИКАЗ ПРЕСУДЕ ЛОЛИЋ

Подносилац представке, Лолић Томислав обратио Европском суду за људска права због повреда члана 6 став 1 Конвенције и члана 1 Протокола 1 до којих је дошло због неизвршења правоснажне пресуде Окружног суда у Шапцу од 26. маја 2003. године.

Поменута пресуда је донета против ГДП „Изградња“ које је подносилац тужио ради извршења уговорне обавезе-изградње и предаје пословног простора у згради „Навип“ која је требало да буде извршена до краја новембра 1993. године, исплате одређених износа на име уговорених пенала и на име накнаде већ настале штете, као и одређених износа на име будуће штете, до извршења уговорне обавезе. Подносилац представке није покренуо извршни поступак против дужника.

Стечајни поступак над предузећем ГДП „Изградња“ покренут је 4. јула 2003. године и окончан 31. децембра 2007. године. Подносиоцу представке признато је излучно право на локалу који му је 14. априла 2006. године, а у погледу новчаног потраживања подносилац је сврстан у четврти исплатни ред и његово потраживање је наплаћено у складу са одредбама Закона о стечају.

Европски суд за људска права није уважио аргументе Републике Србије да је право подносиоца на наплату новчаног потраживања по основу поменуте судске одлуке ограничено наступањем правних последица стечаја. Суд је заузео став да је судска пресуда остала делимично неизвршена, да су питња која се постављају у вези са њеним неизвршењем слична као у предметима Р. Качапор и други, Марчић и други, Црнишанин и други, Рашковић и Милуновић и Адамовић против Србије, а да Република Србија није истакла убедљиви аргумент да би Суд дошао до другачијег закључка. На основу тога Суд је утврдио да је подносиоцу представке повређено право на правично суђење из члана 6 став 1 Конвенције као и право на мирно уживање имовине из члана 1 Протокола 1.

Република Србија је у обавези да у року од три месеца од наступања правоснажности пресуде Европског суда за људска права плати подносиоцу представке све износе досуђене пресудом Окружног суда у Шапцу од 26. маја 2003. године, умањене за све износе који су му до сада исплаћени. Поред тога, Република Србија је у обавези да подносиоцу представке у истом периоду исплати износ од 2.000,00 евра на име накнаде нематеријалне штете и трошкова поступка.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ