Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде Лилић и други против Србије (представкe бр. 16857/19 и 43001/19)

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године донео пресуду у предмету Лилић и други против Србије, број представки 16857/19 и 43001/19. Пресуду је донео трочлани Одбор Европског суда.

Подносиоци су се у представкама притуживали на дужину трајања стечаног поступка над дружтвеним предузећем АД „Индустрија металних конструкција Београд“ из Београда, као и јер им нису исплаћена призната потраживања која, по основу радног односа, имају према дужнику. Истакли су повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), као и повреду права на имовину из члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.

Влада је истакла да су у конкретном случају дужина трајања стечајног поступка и период неизвршења били разумни, имајући у виду изузетну сложеност поступка.

Суд је, међутим, поновио да је период до једне године у складу са захтевима Конвенције и да овом случају нема разлога да одступи од своје досадашње праксе.

Међутим, Суд је додао да би могао прихватити много дужи временски оквир за извршење, уколико би се Република Србија одлучила за свеобухватно решење овог питања, позивајући се на одлуку у предмету Муховић и други против Босне и Херцеговине (број представке 40841/13, од 15. септембра 2020. године).*

Следом наведеног, Европски суд је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенвију, те је наложио туженој држави да подносиоцима представке исплати износ од по 1.000 евра на име накнаде претрпљене нематеријалне штете, као и да им, на име материјалне штете, исплати износе утврђене домаћим одлукама.

Иако је подносиоце представки заступао адвокат, Европски суд им није досудио накнаду за трошкове и издатке, будући да адвокат није обавестио Суд да су поједине домаће одлуке делимично извршене (12-17%) у погледу шест подносилаца, већ је Суд за ову чињеницу сазнао искључиво из запажања Владе.

Европски суд је поновио да адвокати морају да схвате да имају обавезу високог професионализма у сарадњи са Судом, штедећи га неоснованих притужби, те да и пре и након покретања поступка морају „марљиво да се распитају о свим детаљима случаја, педантно се придржавајући свих релевантних правила поступка, и да подстичу своје клијенте да чине исто“.

* Европски суд је, у седмочланом већу, једногласно донео одлуку да предмет Муховић и други против Босне и Херцеговине скине са своје листе предмета, јер је утврдио да  је тужена држава донела план отплате за више од 3000 домаћих неизвршених правноснажних пресуда, хронолошким редом, до 2041. године (на пример, ако је решење о извршењу донето 2009. године, рок за извршење пресуде је 2022. година, и тако даље (ст. 21. и 29. одлуке Муховић и други).  

Европски суд је већ констатовао у сличним случајевима да је временски оквир извршења од 13 година био прихватљив и да представља спровођење општих мера које је назначио (став 30. одлуке Муховић и други).


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ