Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуде Европског суда за људска права у случајевима Кликовац и други (бр. 2491/08) и Стојилковић и други (бр. 36274/08) против Србије

Дана 5. марта 2013. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је објавио пресуде у у горе наведеним предметима по представкама шест подносилаца. У предмету Кликовац и други подносиоци су Бранко Кликовац, Милован Бачанац и Радован Васић. У предмету Стојилковић и други подносиоци су Божидар и Сребрена Стојилковић и Милутин Алексић.

Обе пресуде се односе да дуговања друштвених предузећа и Суд сматра овакве предмете својом већ добро установљеном праксом.  Представке су држави иницијално поднете у групи предмета у којима је Суд предлагао закључење пријатељског поравнања. Kaко због околности случаја држава није била спремна на склапање поравнања Суд је у даљем поступку утврдио у оба предмета да је дошло до повреде члана 6. став 1 (право на суђење у разумном року) и члана  1. Протокола  бр.1 уз Конвенцију (право на мирно уживање имовине). Пресуде је донело веће од троје судија с обзиром да је Суд сматрао да је реч о случајевима у којима је пракса Суда добро установљена, у складу са чланом 28. став 1.б Конвенције. У том смислу правоснажност ових пресуда наступа даном објављивања, а држава је дужна да изврши налоге Суда у року од три месеца од дана објављивања – до  5. јуна 2013. године.

         Пресудом Кликовац и други, Република Србија је обавезана да у року од три месеца од правноснажности:

 1. исплати подносиоцима преостали део дуга према пресуди Окружног суда у Краљеву од 10. новембра 2004. године;
 2. исплати сваком од подносилаца 4 700, 00 евра у динарској противвредност на име нематеријалне штете;
 3. исплати укупан износ трошкова у износу од 450 евра у динарској противвредности.

Износе наведене под тачкама 2. и 3. треба исплатити у динарској противвредности на дан исплате, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.

Пресудом Стојилковић и други представка Сребрене Стојилковић је проглашена недопуштеном с обзиром да није искористила домаће правне лекове. У погледу друга два подносиоца (Божидар Стојилковић и Милутин Алексић) држава је обавезна да им исплати:

 1. износ од по 3600,00 евра на име нематеријалне штете
 2. износ од укупно 450,00 евра на име трошкова поступка

све у року од три месеца од правноснажности у динарској противвредности на дан исплате, уз обавезу исплате камате за износ накнаде који је плаћен након протека та три месеца.

КОМЕНТАР

Пресуда Кликовац и други се односи на извршни поступак за извршење пресуде Окружног суда у Краљеву од 10. новембра 2004. године који је текао пред Општинским судом у Краљеву против извршног дужника «МАГНОХРОМ» ДОО.

Суд се осврнуо на статус предузећа дужника и приметио да је предузеће било приватизовано 2006. године, да је уговор о продаји раскинут 28. децембра 2007. године, а да је затим држава била већински власник.

Држава је указивала на сложеност извршног поступка због продаје одређеног дела имовине, те због великог броја поверилаца и потребе да се изврше неопходна финансијска вештачења. Указано је и на релевантне одредбе Закона о извршном поступку и чињеницу да су подносиоци представке намирени у складу са одредбама овог Закона које се односе на редослед намирења. Међутим, Европски суд се у својој пресуди није осврнуо на предметне законске одредбе (посебно редослед намирења) и иако је у делу који се односи на чињенично стање приметио да су подносиоци делимично намирени, ипак је обавезао државу да исплати подносицима дуг у целини.

Суд се у потпуности ослонио на своју добро установљену праксу и позвао на пресуде Качапор и други (ставови 115-116), Црнишанин и други (став 123) и Рашковић и Милуновић против Србије (став 79).

У пресуди Стојилковић и други Суд је уважио чињеницу да је предметна домаћа пресуда од 11. марта 2002. извршена (Општински суд у Лебану) у односу на првог и трећег подносиоца. Међутим, с обзиром да је до извршења дошло тек 2010, године, Суд је сматрао да подносиоцима припада одређена накнада на име нематеријалне штете коју су претрпели. У погледу подноситељке предстакве С. Стојилковић, Суд је прихватио примедбе Владе да она није исцрпела домаће правне лекове. Наиме, како произлази из списа предмета она је повукла предлог за извршење 24. марта 2009. године. Међутим, подноситељка је тврдила да она то није учинила. Суд је приметио да је Општински суд у Лебану донео решење о обустављању поступка 24. марта 2009. године у односу на другу подноситељку, да се она није жалила Окружном суду, те да према томе није исцрпела домаће правне лекове.

С обзиром на наведено, држава је обавезана да исплати нематеријалну штету првом и трећем подносиоцу како је горе наведено, и трошкове поступка.

Нејасно је само због чега је Суд у овом случају утврдио и повреду члана 1 Протокола 1, јер је пресуда у овом случају у потпуности извршена, тако да право на имовину није повређено. Досуђени износи на име нематеријалне штете односе са на дужину поступка извршења, што се своди само на повреду члана 6 став 1 Конвенције.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ