Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Зајкесковић против Србије, донета 4. јуна 2019. године, представка број 34630/11

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 4. јуна 2019. године донео пресуду у предмету Зајкесковић против Србије, представка број 34630/11.

Подносилац представке се притуживао према члану 6. став 1. Конвенције на прекомерну дужину домаћег парничног поступка у делу који се тиче накнаде трошкова парничног поступка. Европски суд је констатовао у пресуди да је предметни поступак трајао 15 година, као и да у тренутку доношења пресуде још увек није окончан.

Подносилац представке је претходно издејствовао одлуку Уставног суда којом је утврђена повреда његовог права на суђење у разумном року. Подносиоцу је истом одлуком досуђена нематеријална штета у износу од 300 евра, а поступајућем суду је наложено да убрза поступак.

Влада је истакла приговор непостојања статуса жртве на страни подносиоца у смислу члана 34. Конвенције, наводећи да је Уставни суд већ утврдио повреду и досудио довољно обештећење подносиоцу.

Европски суд је истакао да је приликом процене да ли се досуђени износ може сматрати разумним потребно размотрити следеће околности случаја: трајање поступка; број нивоа судске надлежности; важност предмета за подносиоца представке у погледу вредности предмета спора; да ли је било кашњења која се могу приписати подносиоцу; животни стандард у дотичној држави; чињеницу да ће се, у складу са националним системом, накнада, у начелу, додељивати и плаћати брже него када би о том питању одлучивао Европски суд на основу члана 41. Конвенције.

Узимајући у обзир наведене критеријуме, Европски суд је утврдио да износ који је досуђен подносиоцу представке (300 евра) не представља довољну накнаду за претрпљену повреду, због чега је утврдио да подносилац није изгубио статус жртве у смислу члана 34. Конвенције.

Разматрајући основаност притужби подносиоца, Европски суд је сумарно констатовао да Република Србија није доставила чињенице и аргументе који би одвратили Европски суд од своје добро устаноновљене праксе у сличним предметима. Пресудом је последично утврђено да је дужина предметног парничног поступка била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“, односно да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

У складу са поменутим, Европски суд је доделио подносиоцу представке 4.800 евра на име накнаде нематеријалне штете.

У погледу притужби подносиоца представке да су повређена његова права из чл. 13. и 17. Конвенције, Европски суд је утврдио да су ове притужбе очигледно неосноване.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ