Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Стокић против Србије, представка број 26308/15, објављена 17. октобра 2017. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. октобра 2017. године oбјавио пресуду у предмету Стокић против Србије, представка број 26308/15.

О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Подносилац представке се притуживао да је дужина предметног домаћег радног спора била неспојива са захтевом „разумног рока“, утврђеног у члану 6. став 1. Конвенције.

Влада је оспорила тај аргумент, тврдећи да се у посебним околностима предмета, дужина поступка не може сматрати прекомерном. Наиме, предметни поступак трајао је пет година и шест месеци у оквиру две судске инстанце.

Суд је констатовао да је често налазио повреде члана 6. став 1. Конвенције у предметима који покрећу питања слична питању у конкретном предмету (предмет Frydlender).

Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд је истакао да Влада није истакла ниједну чињеницу, нити убедљив аргумент који би могли да убеде Суд да донесе другачији закључак о основаности притужбе подносиоца представке. Позивајући се даље на своју судску праксу по овом питању (предмети Станковић против Србије и Стевановић против Србије), Суд је истакао да је у овом предмету дужина поступка била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“. Последично, Суд је утврдио да је дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције.

Суд је наложио Туженој држави да подносиоцу представке исплати износ од 2.000 евра, на име накнаде претрпљене нематеријалне штете и 500,00 евра на име трошкова. Суд је одбацио захтев подносиоца за доделу материјалне штете, јер је утврдио да се тражена накнада односи пре свега на исход домаћег поступка, а не на његову дужину, те да последично нема узрочне везе између утврђене повреде права на суђење у разумном року и тражене накнаде материјалне штете.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ