Српски ћирилица Srpski latinica

 

Пресуда у предмету Симоновић и други против Србије, (представка број 52590/10 и 73 других), објављена 17. новембра 2015. године

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. новембра 2015. године објавио пресуду у предмету Симоновић и други против Србије. О овом предмету, као о предмету у коме постоји добро установљена пракса Суда, упркос противљењу Владе, одлучивао је трочлани Одбор, па је пресуда правоснажна.

Сви подносиоци представки били су запослени у РТБ Бор – група Индустрија за прераду Мајданпек, друштвеном предузећу из Мајданпека (у даљем тексту: „дужник“). Како дужник није испунио своје обавезе према запосленима, подносиоци представки су поднели бројне појединачне тужбе којима су тражили исплату заосталих зарада и разних социјалних доприноса. Сви подносиоци добили су правноснажне пресуде којима се дужнику налаже да им исплати одређене износе. Након периода у ком су извршни поступци били обустављени, од јуна до августа 2011. године, све правоснажне пресуде су у потпуности извршене у односу на све подносиоце представки.

Разматрајући допуштеност представки, Суд је, с позивом на праксу у предметима Skubenko против Украјине, Voytenko против Украјине и Стојилковић и други против Србије, констатовао да подносиоци представке могу и даље тврдити да су жртве наводне повреде права зајемчених чланом 6. став 1. Конвенције у односу на период у ком су одлуке на које се жали остале неизвршене, из ког разлога је одбацио приговор о губитку статуса жртве.

У погледу оцене основаности притужби о повреди члана 6. став 1. Конвенције, Суд је, с позивом на праксу у предметима Р. Качапор и друге подноситељке и Риђић и други против Србије, констатовао да су домаће пресуде које се разматрају у овом предмету остале неизвршене у разним периодима од три и по године до седам година, након 3. марта 2004. године, што је датум када је Конвенција ступила на снагу у односу на Србију. Таква кашњења се, према пракси Суда, сматрају прекомерним, а Суд није нашао ниједан разлог да одступи од те праксе, из ког разлога је утврдио повреду члана 6. став 1. Конвенције.

Иако су имали правног заступника, подносиоци представки су поднели своје захтеве за правично задовољење након истека рока прописаног Пословником Суда, из ког разлога Суд није досудио никакво правично задовољење. 

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ